Nyheter

Stark framtidstro inom bygg

Arbetsgivarna inom byggbranschen i Stockholms läns har en mycket stark framtidstro, det visar en analys från Arbetsförmedlingen.
Analysen visar också på att antalet sysselsatta inom bygg kommer att öka starkt under de närmaste åren, men att det råder brist inom vissa yrkeskategorier.

Under senare år har antalet förvärvsarbetande inom byggverksamheten i Stockholm ökat och mellan 2007 och 2013 låg ökningen på 2,8 procent årligen. Arbetsgivarna i länet har fortfarande en mycket stark framtidstro och deras förväntan på de kommande sex månaderna ligger på den högsta nivån sedan 2011, det visar en analys från Arbetsförmedlingen.
Analysen bygger på svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning för alla näringsgrenar och branscher i Stockholms län hösten 2015.

Förklaringen till byggbranschens optimism är dels den påbörjade nybyggnationen av bostäder i länet, men främst de stora utbyggnadsplanerna som finns och de stora projekt som redan är i gång.

De intervjuade arbetsgivarna uppgav också att de upplever en brist på flera yrkeskategorier inom branschen. Främst råder brist på civilingenjörer inom bygg och anläggning, men även byggnadsingenjörer och byggnadstekniker.
Bristen på personal kan utgöra en potentiell flaskhals både för fortsatta ökningar av nybyggnation och sysselsättningsökningar inom näringsgrenen, enligt analysen.

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta inom byggverksamhet kommer att öka starkt under 2016.

Sett till hela Sverige och alla näringsgrenar kommer sysselsättningen att öka med 140 000 personer under 2016 och 2017. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. En ännu tydligare nedgång hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men storstadsregionerna står fortfarande för den tydligaste jobbtillväxten. Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft, även sett till alla branscher. Särskilt utbredd är bristen inom den offentliga tjänstesektorn, där arbetsgivarna bedöms få svårt att expandera sina verksamheter. Inom det privata näringslivet är bristen fortfarande begränsad till vissa branscher.

Men gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.