Nyheter

Starkt år för Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under 2015 med 17 procent jämfört med föregående år.
I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tio procent.
Den positiva utvecklingen beror på högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå.
Därtill utgjorde en stark fastighetsmarknad och ett fortsatt ökat intresse för tågresor goda förutsättningar för Jernhusens verksamheter.

– Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken. Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet, säger Kerstin Gillsbro, vd, i ett pressmeddelande.

Bokslutskommuniké 2015:

• Fastighetsintäkterna uppgick till 1 273 (1 181) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från Stationer och Godsterminaler, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.

• Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 17 procent och uppgick till 562 (481) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 10 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 525 (722) MSEK. Ökningen beror främst på värdeförändringar på fastigheter om 953 (239) MSEK.

• Finansiella poster uppgick till –292 (–145) MSEK, varav –169 (–) MSEK är hänförligt till nedskrivning av andelar i intressebolag.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 984 (389) MSEK.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 1 432 (1 191) MSEK.

• Fastighetsförsäljningar uppgick till 132 (563) MSEK.

• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2 253 MSEK till 14 417 (12 164) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.