Nyheter

Staten överklagar detaljplanen för Nobel Center

För storskaligt, en alltför stor inverkan på den omgivande kulturmiljön och otillräckliga trafiklösningar.

Det är huvudinnehållet i den kritik som Statens fastighetsverk framför i sitt överklaganden av Stockholms kommuns antagna detaljplan för Nobel Center.

– Volymen kan försvåra en framtida utveckling av Nationalmuseum, säger Torun Hammar, chef för projektledning på Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk (SFV) har överklagat Stockholms kommuns detaljplan för ett nytt Nobel Center. SFV skriver att man inte ställer sig negativt till ett nytt Nobel Center på Blasieholmen. Däremot finns det frågor som SFV anser inte har fått tillfredställande lösningar, och skriver i sitt överklagande:

  • Den föreslagna byggnadens volym samt utformningen av allmän markanvändning riskerar att överexploatera Blasieholmen som helhet och därmed försvåra för framtida utveckling av Nationalmuseum. Det innefattar även synpunkter på otillräckliga trafiklösningar.
  • Den föreslagna byggnadens volym och gestaltning utgör en alltför stor inverkan på kulturmiljön på och omkring Blasieholmen. Inte minst påverkas det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum med tillhörande park negativt av förslaget.

– Vi vänder oss inte mot Nobel Center eller platsen i sig, utan välkomnar en ny publik verksamhet. Det är volymen som vi anser vara för stor, vilket kan försvåra en framtida utveckling av Nationalmuseum. Dessutom tycker vi inte att trafikfrågan blivit ordentligt omhändertagen eftersom man inte löst parkeringsfrågan för turistbussar, säger Torun Hammar.

SFV har under processen lämnat yttranden för att försöka påverka förslaget, men i och med att kommunen beslutat att anta detaljplanen så finns inte längre utrymme att komma med synpunkter, menar SFV som ser en överklagan som enda möjlighet att påverka detaljplanen i sin helhet.

Sedan tidigare har även Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) inkommit med en överklagan till Länsstyrelsen, där man yrkar på att beslutet om antagande av detaljplanen för Nobel Center upphävs.  Som skäl riktar byggnadsvårdsföreningen, likt SFV, främst kritik mot volymen och utformningen i stadsbilden, samt mot trafikproblematiken.

– Det är en alldeles för stor skala som bryter sig ur sammanhanget och bryter mot den bakomliggande 1800-talsbebyggelsen, säger Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Byggnadsvårdsföreningen riktar även kritik mot Nobel Centers placering på Blasieholmen eftersom den kräver att tullhus och magasinsbyggnader rivs.

– Byggnaderna är grönklassade enligt stadsmuseets bedömning vilket innebär att de är särskilt värdefulla från kulturhistoriskt synpunkt. Sådana miljöer får inte rivas enligt plan- och bygglagen

Kristina Berglund betonar att Byggnadsvårdsföreningen inte är emot modern arkitektur, men det måste finnas ett samspel mellan gammalt och nytt, något man menar saknas i detta förslag. I överklagandet skriver man:

”Nobel Center skulle innebära en drastisk och oacceptabel förändring i stadsbilden och skulle enligt SBF:s mening påtagligt skada flera av uttrycken för riksintresset. Nobel Center är dessutom ett projekt av flera med påtaglig påverkan på stadsbilden som på kort tid aktualiserats/genomförts i Stockholms innerstad vilket innebär en kumulativ effekt där stadsbildens höga kulturhistoriska värden successivt urholkas.”