Nyheter

Stationen vinner ROT-priset 2018

Målet för upprustningen med Södra station var att skapa ett fint publikt rum. Foto: Åke E:son Lindman

Södra station har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018.
I motiveringen skriver juryn bland annat att 
Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.

Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element.

Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts: ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida.

ROT-prisjuryns motivering:
”Södra Stationshuset med sina multifunktionella ytor för kontor, kommersiella lokaler och pendeltågsstation samt dess placering ovanpå stambanan har varit projektets utmaning. Detta har på ett förtjänstfullt sätt och till rimliga kostnader hanterats genom tekniskt och rumsligt eleganta lösningar.
Genom en ny överdäckning i ljusgården samt nya bjälklag mellan befintliga huskroppar har nya samband och entréförhållanden tillskapats. Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.
Projektet har under hela byggtiden prioriterat arbetsmiljö samt bygg- och personsäkerhet.”

Beställare: Fastighetsbolaget Stettin AB
Arkitekt: GWSK Arkitekter AB
Entreprenör: FSG Entreprenad AB

2018 års ROT-prisjury delade också ut ett hedersomnämnande till Gustaf Vasa kyrka med motiveringen:
”Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart.”

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018:
Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB
samt vinnare av ROT-priset 2017