Nyheter

Stockholmshem hade rätt att utesluta Belstroj

Med modellen Rättvist byggande jobbar bland annat Stockholmshem proaktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter. Foto: Bengt Alm.

Oegentligheter som illegal arbetskraft och åtal om brott mot utlänningslagen gjorde att Stockholmshem valde att utesluta entreprenören Belstroj från en upphandling.

Efter överklagan i flera instanser meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att man inte tar upp ärendet för prövning.

När stomentreprenaden i Stockholmshems projekt Bredholmstorget i Skärholmen skulle upphandlas lämnade Belstroj det lägsta anbudet.

Stockholmshem valde dock att utesluta bolaget från upphandlingen på grund av tidigare erfarenheter. Via sin satsning Rättvist Byggande, där man granskar underentreprenörer i syftet att stoppa osund konkurrens på marknaden, har Belstroj fastnat i kontroller på en byggarbetsplats. 

– En anbudsgivare kan bli diskvalificerad på grund av att den inte är kvalificerad. Men att man utesluter någon på detta sätt är väldigt ovanligt, och ett stort ingrepp i den offentliga upphandlingen. Men vi valde ändå att göra det, och fick rätt i domstol, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem.

Belstroj valde att överklaga upphandlingen till Förvaltningsrätten, som dömde i Stockholmshems favör. ”Stockholmshem har haft fog för att utesluta Belstroj till följd av att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen”, skrev domstolen.

Kammarrätten valde sedan att inte ta upp målet, varför Belstroj överklagade till högsta instans. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar nu att man inte ger prövningstillstånd, varför Förvaltningsrättens dom från augusti 2020 vinner laga kraft.

– Vår vision är att byggbranschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor.

Domen innebär att Belstroj automatiskt utesluts från alla upphandlingar som medlemmarna i Rättvist Byggande genomför. Rättvist byggande är ett samarbete mellan flera fastighetsbolag i Stockholms stad: Familjebostäder, Micasa, SISAB (Skolfastigheter i Stockholm), Stockholmshem och Svenska Bostäder.

– Enligt våra senaste siffror från 2018 så är vi (exklusive Micasa som inte var med då) den sjätte största byggherren i Sverige, säger Morgan Jansson. 

Även andra offentliga upphandlare kan utesluta Belstroj genom att hänvisa till denna dom.

– Sedan 2017 kan alla, cirka 4000, offentliga upphandlande organisationer i Sverige åberopa andra upphandlares referenser och utesluta aktörer på samma grund. Varje upphandling ska bedömas individuellt men det krävs en omfattande ”self-cleaning” från bolagets sida för att bevisa att man återigen ska få delta i offentliga upphandlingar, förklarar Morgan Jansson.

Projektet i Skärholmen, där Stockholmshem ska bygga hundra lägenheter samt sitt eget nya kontor i ett höghus, har blivit försenat på grund av överklagandeprocessen.

– Men inte så försenat som vi befarade. Den rättsliga processen har gått snabbare än vi vågat hoppas på. Etableringen är nu på plats, men stomresningen är inte påbörjad än, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem.

Inflyttningen i bostadsdelen beräknas ske till årsskiftet 2022/23. Kontorsdelen blir klar något senare.