Nyheter

Stoppar höghus i Södra Hammarbyhamnen

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för den planerade 125 meter höga byggnaden i Södra Hammarbyhamnen.
Enligt domen har kommunen inte kunnat visa att detaljplanen utformats med skälig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid Hammarbyverket.

Detaljplanen som antogs i april 2014 ger bland annat en byggrätt för en hög byggnad avsedd för kontors- och centrumändamål.
Byggnaden är en del av Skanskas projekt Sthlm New i Hammarby Sjöstad. Projektet har en yta på totalt 100 000 kvm och består av flera byggnader, varav den högsta kallas Stockholm 01 och består av 30 våningar.

Byggnaden har enligt planen en högsta byggnadshöjd om +121 meter och en högsta totalhöjd om +125 meter. Den är placerad cirkaa 250 meter från Hammarbyverket där AB Fortum Värme har en större fjärrvärme­anläggning.

Fortum överklagade kommunens beslut och menade att bolagets verksamhet riskerar att drabbas av inskränkningar om planen genomförs. Detta eftersom rök från Hammarbyverkets skorsten, med en höjd om cirka +108 meter, under vissa förutsättningar kan komma att träffa byggnaden och medföra olägenheter för dem som befinner sig där.

Fortum yrkade i första hand på att detaljplanen ska upphävas, och i andra hand på att häjden på¨den högsta av de planerade byggnaderna sänks. 

Kommunen menar att det höga kontorshuset inte kommer att påverkas av utsläpp från skorstenen i Hammarbyverket på sådant sätt att det är av någon betydelse. De anförde bland annat att den rökplym som genereras från skorstenen vid Hammarbyverket består i huvudsak av vattenånga med ett mindre inslag av förbränningsgaser från två biooljeeldade hetvattenpannor, som främst används under den kalla delen av året. Rökgaserna renas innan de släpps ut. Utsläppen till luft gäller främst kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och stoft. Utsläppen mäts kontinuerligt vid Hammarbyverket. Den hälsorisk som rökplymen kan ge upphov till är kopplad till om gränsvärdet för miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att överskridas. Enligt SLB-analysen finns ingen sådan risk.

Kommunen reglerade också höjden på byggnaden så att  byggnadens översta våning ligger lägre än det luftskikt där utsläppen kan medföra någon hälsorisk, i det här fallet på högst +121 meter över nollplanet.

Länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen avslog Fortums överklagande, men Mark- och miljööverdomstolen har bifallit och upphäver detaljplanen. Domstlen anser att kommunen vid utformandet av planen inte har tagit tillräcklig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid Hammarbyverket.

Detaljplanen har upphävts därför eftersom den bedöms strida mot 4 kap. 36 § plan- och bygglagen, som anger att en detaljplan ska vara utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.