Nyheter

Stor rädsla för ras vid Citybanan

Sänkt grundvatten, sättningar och i värsta fall — ras av hela byggnader. Många är kritiska till miljövillkoren för Citybanan som Miljödomstolen lade fast nyligen.

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avgjorde i förra veckan en av viktigaste miljöfrågorna i fråga om byggandet av Citybanan under Stockholm.

Domstolen gick helt och hållet på Banverkets linje när det gäller villkoren för att leverera bort grundvatten från norra tågtunneln och Bangårdstunneln.

Inga av de berörda parterna i målet, bland dem bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, fick några av sina tyngsta krav tillgodosedda.

Rädslan för sättningsskador och ras av byggnader, som under tunnelbanebygget i Köln, gör att man förbereder att överklaga till Miljööverdomstolen.

— Vi anser att målet inte är färdigbehandlat. Det gäller särskilt de känsligaste områdena, säger advokat Staffan Michelson, ombud för fem bostadsrättsföreningar runt Odenplan.

Inte heller länsstyrelsen i Stockholm, som är tillsynsmyndighet i fråga om grundvattenhanteringen, är nöjd med tillståndsvillkoren.

— Vi fick dåligt gehör för våra yrkanden. Domstolen borde ha ställt krav på hur täta tunnlarna ska vara på olika delsträckor, säger Björn Sundqvist, handläggare på länsstyrelsen.

I stället har villkoren satts utifrån hur mycket grundvatten från Stockholms urberg som får läcka in i tunnlarna. För generösa och svåra att övervaka, tycker länsstyrelsen.

— Villkoren över hur många liter vatten per minut som får läcka in i tunnlarna gäller under hela den åttaåriga byggtiden, konstaterar Björn Sundqvist.

Även Lena Maxe, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, framför kritik:

— Det är bättre att täta än att satsa på att upprätthålla grundvattentrycket med hjälp av infiltration under anläggningens hela livstid, säger hon.

Monica Kleja/Ny Teknik

Fakta/Citybanan går genom Stockholm

Citybanan är en sex kilometer lång tågtunnel mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms Södra. Banverket spränger sig fram 5-10 meter tunnel i veckan.

Under den samlade byggtiden på åtta år får Banverket föra bort 824 liter grundvatten per minut. Och under driften 653 liter per minut, enligt Miljödomstolen.

Banverket ska återföra vatten i jord och berg, via infiltration, så att grundvattennivåerna inte sjunker så pass att de orsakar sättningsskador.