Nyheter

Största möjliga tystnad

Vid bullerstörda Dalagatan mitt i centrala Stockholm byggs landets första bostadshus som håller den högsta ljuddämpningen, ljudklass A. <br></br> — Vi vill visa branschen att det går att bygga med god ljudkvalitet till rimliga priser, säger L

Problemet med bullriga boendemiljöer har fått stor uppmärksamhet på senare år. Forskning visar att boende i bullerstörda områden kan drabbas av såväl psykiska som fysiska problem, bland annat sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar.

Boverket rekommenderar att bygglov bara ska beviljas i undantagsfall för områden med ljudnivåer på över 60 decibel (dBA). Men mitt i Stockholm byggs kvarteret Loka Brunn. På ena sidan löper bullriga Dalagatan, med ljudnivåer på över 66 decibel. Här är målsättningen klar: bygg bort bullret.

— Bostäder med ljudklass B bygger alla byggföretag med ambitioner. Ljudklass A har inte byggts i skarp produktion förut, säger Leif Åkerlöf, ljudkonsult och vice vd för ÅF-Ingemansson.

Bygget som ska bli Sveriges första hyreshusområde med ljudklass A har varit i gång i fyra år, inkluderat planeringstiden. God planering är ett absolut krav för att bygga bostäder med hög ljudkvalitet, menar Åkerlöf. Under hela planeringen av de 153 hyresbostäderna i Loka Brunn har avvägningar gjorts för att minimera bullerstörningarna.

— Det tar egentligen inte längre tid att planera för ljudklass A, men det måste finnas med i detaljplaneringen från början eftersom det påverkar planlösningen och valet av stomsystem.

Fastigheterna byggs med prefabricerade betongstommar med bärning i ytterväggar och trapphus. Hissarna är dessutom placerade mitt i trapphusen i stället för mot lägenhetsväggarna, för att undvika ljudbryggor in i lägenheterna.

— Alla delar med kakel i lägenheterna byggs med stomljudsdämpning. Under hela köksdelen ligger till exempel en dämpande ”matta” som ska förhindra att ljud från slag i bänkar och köksskåp färdas mellan bostäderna, säger Ulrica Kernen, teknologie doktor och ljudkonsult på ÅF-Ingemansson.

Varje lägenhet med två boningsrum ska dessutom ha ett extra välisolerat tyst sovrum, ett krav som ställs redan för att uppnå den något lägre ljudklassningen. Detaljplanering av ventilationssystemet för att hitta den minst bullriga lösningen har varit högprioriterat.

— Man får inte snåla på fläktstorleken. Hellre en större fläkt som inte behöver så stor arbetskapacitet, där luften nästan kan ”rinna in” i huset, säger Ulrica Kernen.
Dessutom ska radiatorerna i husen ha ett lägre tryck för att undvika buller från elementen.

Det är dyrare att bygga med hög bullerdämpning. Men å andra sidan visar undersökningar med hyresgäster att uppemot 80 procent av dem har god ljudmiljö högst på önskelistan för sina hem. Det betalar sig att bygga ljudklassat, menar de båda ljudkonsulterna.

— Att bygga med ljudklass B blir omkring fem procent dyrare än ett ”ordinärt” bygge. Undersökningar med hyresgäster visar att de är redo att betala sex procent högre hyra för bostäder med god ljudmiljö, säger Leif Åkerlöf.

Hur mycket det kostar att bygga till den högsta ljudklassen vet de inte ännu. Först i höst väntas beräkningar för Loka Brunn vara klara. Från ÅF-Ingemanssons sida tror man att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att efterfråga god ljudkvalitet i bostäder.

— Men vi har inga förhoppningar om att det kommer att byggas mängder av bostäder i ljusklass A. Även om det säkert skulle ge möjlighet till fler bostadsbyggen även i bullerstörda områden.

En annan del som varit prioriterad för byggprojektet Loka Brunn har varit att minimera störningarna för kringboende till byggarbetsplatsen. Inför hösten 2006 gjordes noggranna beräkningar av befarat buller under produktionen.

— Allt fler byggföretag gör beräkningar av förväntade byggbullernivåer. Det är egentligen ett krav som ställs vid bygglovsansökan. Men efterlevandekontrollen är det väl lite halvdant ställt med. Vi fick tidigare höra att ”om ingen ringer och klagar så vet vi att ni skött er”, säger Leif Åkerlöf.

Byggföretagen är generellt väldigt medvetna om byggbuller när det gäller infrastruktursatsningar, till exempel stora väg- eller järnvägsprojekt. Ljudkonsulterna från ÅF-Ingemansson har varit inkopplade i arbetet med Citybanan och ska nu även arbeta med planeringen av överdäckningen över E18, som ska knyta samman Rinkeby och Tensta med övriga Järvafältet. Men för bostäder är kunskaperna om buller under byggtiden inte lika utvecklade.

Kv Loka Brunn

Byggherre: Anders Bodin Förvaltning.

Arkitekt: Arndt och Malmquist samt Caspar von Vegesack.

Projektledning:WSP Management.

Konstruktör:Elu.

Ljudkonsult:ÅF-Ingemansson.

Markentreprenör: JM.

Samordnad generalentreprenör Stomkomplettering:Peab.