Nyheter

Stressen har ökat bland chefer

På vilket sätt har ditt ledarskap förändrats under pandemin?

Mer fokus på nuläge och administration – mindre tid för ledarskap och fysiska möten.

Pandemin har gjort det svårare att vara chef. Enligt en färsk rapport från Byggcheferna upplever hela 59 procent av de högre cheferna inom samhällsbyggnadssektorn en ökad stress.


Arbetsbelastningen har ökat, de digitala möten har blivit fler när möjligheten att träffas fysiskt har minskat. Utmaningarna för landets chefer har ökat under pandemiåret.

En ny undersökning, som utförts av Novus på uppdrag av Byggcheferna, visar att betydligt fler chefer upplever att det är svårare att vara en bra ledare totalt sett i pandemin, än tidigare år.

Ledarskapet har påverkats på flera sätt, men några förändringar som syns tydligt i undersökningen är att det blivit mer fokus på nuläget istället för på långsiktiga strategier, att det är svårare att få kontroll över resultatet samt att det blivit svårare att planera bemanning. För sex av tio chefer har dessutom möjligheten att fysiskt träffa medarbetare minskat.

Allt detta skulle kunna förklara att stressen bland chefer har ökat. I undersökningen uppger 49 procent av chefer inom samhällsbyggnad att stressen ökat. Cheferna i de högre positionerna tycker att stressen ökat mest. 62 procent av cheferna på företagsledande position och 59 procent av högre chefer anser att stressen ökat för dem.

– Att fokus ligger på nuläge och närfrågor och att man faller tillbaka in i gamla trygga mönster är helt normalt i kriser. Synfältet smalnar av och de långsiktiga frågorna och strategierna får stå tillbaka, konstaterar Jeanet Corvinius, styrelseledamot i Byggcheferna och regionchef på Wästbygg.

Något annat som hon menar kan upplevas som stressande är att chefen är den som förväntas hjälpa andra att göra rätt – något om inte varit helt lätt under en kris som ingen har någon liknande erfarenhet av och där det finns många olika parter att ta hänsyn till.

– Åsikter kan gå isär om allt från hemarbete och Folkhälsomyndighetens rekommendationer till rutiner i lunchrummet.

När det gäller arbetsbelastning bedömer 40 procent av cheferna i samhällsbyggnad att den ökat i någon utsträckning. Av dessa anser fem procent att den ökat mycket. 42 procent av cheferna svarar dessutom att mängden administration ökat. 35 procent tycker också att det är svårare att få kontroll över resultatet.

– När man inte kan träffas och stämma av läget på samma sätt som tidigare har kraven på skriftliga avstämningar ökat. Mellanchefer måste rapportera uppåt med siffror, tydligare prognoser och rapporter istället, vilket vissa kan uppleva som tufft. Dessutom har vardagsplaneringen ökat då det måste finnas en bättre beredskap i arbetsgrupper att täcka upp för kollegor som blir sjuka. Att avsätta mer tid för att mer strukturerat planera morgondagen och informera varandra skapar stress, men också ett lugn, säger Jeanet Corvinius.

Antalet digitala möten har ökat under pandemin. De flesta, 45 procent, svarar att antalet möten har ökat i någon utsträckning. 13 procent av dem att de ökat mycket. Allra mest har mängden möten ökat i de högre chefsleden.

– Här har branschen tagit ett jättekliv, och jag personligen upplever detta som positivt eftersom vi blir mer effektiva, miljövänliga och får mer tid med familjen när vi inte behöver resa lika mycket. Digitala möten tror jag vi kommer att fortsätta med även efter pandemin, även om vi alla ser fram mot några fler fysiska möten då och då.