Nyheter

Svag försäljning i Sverige, men redo att växa i Tyskland

Joachim Hallengren, vd, Bonava. Foto: Pontus Orre

Bonava sålde 8 procent färre bostäder under det fjärde kvartalet, drivet av en svag utveckling i Sverige.
I Tyskland ökade däremot försäljningen och Bonava är välpreparerat för att växa ytterligare i Tyskland.
Det skriver vd:n Joachim Hallengren i bostadsutvecklarens bokslut.

”Den svenska marknaden blev efter en period av sjunkande bostadspriser, politiska beslut och negativ marknadspsykologi allt mer avvaktande under hösten. Det var inte oväntat med en korrigering på den svenska marknaden efter de senaste årens starka uppgång och det vi såg under det fjärde kvartalet var en ökad osäkerhet och en omställning där köpare och säljare behöver hitta varandra på en ny prisnivå”, skriver han.

Han ser det dock som ”för tidigt att dra några slutsatser om hur länge osäkerheten håller i sig”.

”På vår näst största marknad Tyskland ökade försäljningen, både under kvartalet och för helåret. Den tyska ekonomin är stark och det finns en stor efterfrågan på bostäder från såväl konsumenter som investerare”, skriver Joachim Hallengren.

Vid årsskiftet hade Bonava 9 880 bostäder i pågående produktion, varav 70 procent var sålda eller reserverade. För bostäder till konsumenter var försäljningsgraden 54 procent.

Under helåret 2017 ökade Bonavas omsättning i Tyskland med uppemot 30 procent till just över 5 miljarder kronor (3,9).

”Vi följer planen och växer den tyska enheten”, sade vd:n och konstaterade att tillväxten i landet är klart högre än de omkring 5 till 10 procent som bolaget bedömt att det ska kunna växa i Tyskland mot slutet av strategiperioden 2016-2020.

Sett till omsättning är Tyskland Bonavas näst största marknad med 35 procent av koncernomsättningen, näst efter Sverige med 39 procent under helåret 2017.

Joachim Hallengren påpekade att han inte vet ”när Tyskland går om Sverige”. Men med 30 miljoner invånare i de delar av Tyskland som Bonava verkar i, mot Sveriges runt 10 miljoner, har han ”inte några tvivel” i var bolaget ska satsa framöver.

Till grund för fortsatt tillväxt i landet så ökade Bonava sin tyska landbank med 30 procent under det gångna året, påpekade han vidare.

Han lade till att det råder en stark efterfrågan på bostäder i Tyskland från konsumentledet.
”Den tyska marknaden är superstark och jag ser inte varför det inte skulle hålla i sig under en viss tid framöver”, sade han.

I Sverige och Sankt Petersburg angavs marknaderna vara ”avvaktande” medan efterfrågan benämndes som stabil i norska Bergen och bra i Finland samt Danmark.

I Finland minskade nettoomsättningen till 1,3 miljarder kronor under det gångna helåret (1,5) och rörelseresultatet summerades till 1 miljon kronor (92).

Joachim Hallengren delgav att bolaget inte är nöjt med utvecklingen. Bolaget arbetar för att växa skalan på den finländska verksamheten, påpekade han med tillägg att viss förbättring kan tänkas synas under innevarande år. Satsningen kan däremot mer tänkas märkas för i siffrorna för 2019, bedömde han samtidigt.

Som en jämförelse med att den finländska enheten ska kunna nå upp i skala för att bära sina OH-kostnader och leverera marginaler pekade han på utvecklingen i den dansknorska verksamheten. För helåret 2015 redovisade den ett rörelseresultat om -3 miljoner kronor. De senaste två helåren har sedan denna uppvisat en rörelsemarginal på cirka 10 procent och levererat rörelseresultat om 141 samt 194 miljoner kronor.

1 januari – 31 december 2017

  · Nettoomsättningen uppgick till 14 479 (13 492) MSEK

  · Rörelseresultatet uppgick till 1 946 (1 562) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 492 (188) MSEK

  · Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (11,6) procent

  · Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 721 (1 283) MSEK

  · Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 402 (1 004) MSEK

  · Kassaflöde före finansiering uppgick till -26 (536) MSEK

  · Resultat per aktie uppgick till 12,99 (9,26) SEK

  · Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 (14,6) procent

  · Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 6 702 (5 832)

  · Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 5 702 (6 233)

  · Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 5 464 (4 778)

  · Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 (3,80) SEK per aktie

Nyhetsbyrån Direkt