Nyheter

Sverige under snittet i trafiksatsningar

Försenade och uteblivna satsningar på infrastruktur kostar samhället 70 miljarder kronor fram till 2020. Sverige behöver öka investeringarna i infrastruktur och borde införa möjligheten för riksdagen att begränsa överklagandetiden för varje projekt. Det f

För att hänga med i den ökade globala konkurrensen måste Sverige öka invånarnas möjligheter till arbetspendling, skriver Nutek.

Men myndigheten pekar på tre hinder för den utvecklingen; Sverige investerar relativt lite i infrastruktur, planerings- och genomförandetiderna är långa för många av infrastrukturprojekten, och det finns brister i de kalkyler som används för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av förbättrad infrastruktur.

Internationellt sett investerar Sverige under genomsnittet när det gäller infrastruktur. Nuteks jämförelse mellan 15 västeuropeiska länder mellan 1980 och 2006 visar att Sverige, med undantag för två år, har legat under genomsnittet när det gäller nyinvesteringarnas andel av BNP.

Väsentliga delar av de satsningar i storstadsregionerna som gick under namnen Dennis-, Adelsohn- och Hulterströmöverenskommelserna har inte genomförts, vilket enligt Nuteks beräkningar har lett till ett intäktsbortfall för samhället som uppgår till 70 miljarder kronor fram till 2020.

För att snabba upp planeringsprocessen föreslår Nutek att Sverige inför liknande anläggningslagar som redan finns i Danmark. Det skulle innebära att riksdagen har möjlighet att stifta särskilda lagar som reglerar överklagandetiden för varje enskilt större projekt.