Nyheter

Sverigedemokraterna


1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”1. Bättre tillgång till byggkrediter för byggbolagens finansiering, mindre antal bostäder vid kommunala upphandlingar möjliggör för mindre byggbolag att vara med och därmed öka konkursen, gemensamma byggregler i Norden för att förenkla produktionen och standardisera byggmaterialet samt en regional bostadsplanering där kommunerna ges stöd och kompetens i sin planering- och byggprocess, är de viktigaste områdena att kortsiktigt lösa bostadsbristen.

2. Införa fler finansieringsmöjligheter så som startlån för unga och fördelaktigt bostadssparande så att allt fler unga kan köpa sin första bostad, detta tillsammans med ökat bostadsbidrag. Vi har även budgeterat för ett investeringsstöd för byggande av äldrebostäder så att fler äldre boendes i stora hus och lägenheter har möjlighet att flytta till ett tryggare och mer anpassat boende och därmed få igång flyttkedjorna så att fler unga kan komma in på bostadsmarknaden.

3. Vi står bakom det första amorteringskravet på i huvudsak 2 procent av bostadslånet. Den andra uppstramningen som kom i mars med ytterligare 1 procent för högbelånade hushåll var vi kritiska till och det beslutet vill vi riva upp. Ytterligare förändringar av bolånekrav utöver de nämnda är inte aktuella.

4. Utökade resurser till Arbetsmiljöverket öronmärkta för kontroll av fler arbetsplatser. Hårdare kontroll av utstationerade och behovsprövad arbetskraftsinvandring samt utökade preskriptionstider för arbetsmiljöbrott.

5. Lärlingsanställningar där studier kombineras med arbete är en åtgärd tillsammans med införandet av 2 årig gymnasieutbildning för praktiskt linjer med möjlighet att läsa ett påbyggnadsår och en förbättrad yrkeshögskola. Fokus på det som marknaden kräver genom nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Stimulanspeng till de elever som väljer bristyrken i sin utbildning med 1000kr/månaden extra i studiestöd.

6. De som saknat bostad och som kunnat köpa bostad har gjort detta och där är marknaden nu mättad. Samtidigt beror det även på att priserna anses vara för höga orsakat av stigande markpriser, brist på personal inom byggbranschen och bristfällig konkurrens bland byggbolagen.

7. Här ser vi ett behov av utökad konkurrens på bostadsmarknaden så att fler mindre aktörer kan kliva in och pressa ned priserna som gör att nyproduktioner blir mer attraktiva för fler. För att uppnå detta har vi bland annat föreslagit stärkta byggkrediter, gemensamma byggregler i Norden och att upphandlingarna av nybyggnation behöver anpassas så att fler byggbolag kan delta och därmed skapa ökad konkurrens.

8. Ett hållbart byggande skapas bland annat genom att ha framförhållning i bostadspolitiken så att vi bygger på långsikt istället för den kortsiktighet vi ser från regeringen nu. Att bygga miljövänligt har visat sig i längden vara mer ekonomiskt vilket är viktigt att lyfta fram för att öka intresset för hållbart byggande hos både konsumenter och byggbolag. Kombinerat med standardiseringar inom byggande och gemensamma byggregler i Norden, som Sverigedemokraterna driver, skulle priserna sjunka på byggmaterial och göra att byggandet där det hållbara kan bli vägledande aspekten för långsiktigheten.

9. Vi föreslår ett slopat tak och tidsgräns för användandet av uppskovsbeloppet men för närvarande inga tankar om att förändra reavinstskatten. För att stabilisera bostadsmarknaden har vi föreslagit en nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som vi kompenserar hushållen med sänkt skatt på arbetsinkomster.

10. … Sverigedemokraterna medverkat till att förändra migrationspolitiken som idag bygger på bostadsbristen, att fler byggbolag kan medverka till ökad konkurrens och därmed minska byggkostnaderna. De utsatta områdena har fått resurser att planeras för ökad trygghet för medborgarna och där polisen därmed kan verka på ett tryggt och närvarande sett för att åter skapa lag och ordning.