Nyheter

Sveriges största och säkraste plusenergihus

Byggnaden är en klass 2-anläggning för patienter som dömts till sluten rättpsykiatrisk vård. Bild: Region Skåne)

I juni invigs Sveriges största passiv- och plusenergihus, RPC, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Med hjälp av solceller, vindkraftverk samt en högisolerad klimatskärm kommer den årliga energibesparingen att motsvara cirka 1,3 miljoner kronor.

Redan för tio år sedan började man planera för bygget, men under resans gång försenades projektet av flera överklaganden som gällde dels platsen, dels själva verksamheten.
I och med att detaljplanen godkändes av mark- och miljööverdomstolen kunde man ta det första spadtaget i april 2014 och sedan har det mesta gått enligt planerna, med undantag för de första gjutningsarbetena som sinkades av den kärva skånska vintern.

Till sommaren invigs byggnaden och nu handlar det om att färdigställa ytskikten och att montera solcellerna.
– Vi har även gjutit fundamentet för det 45 meter höga vindkraftverket och under den kommande tiden ska vi trimma in och driftsätta de olika systemen, säger Region Skånes beställarombud Patrik Rosén som menar att det mycket att tänka på när det gäller den här byggnaden, som är en så kallad klass 2-anläggning för patienter som dömts till sluten psykiatrisk vård.

Den näst högsta säkerhetsklassningen innebär att byggnaden är rymningssäker och det innebär att logistiken i huset är en stor utmaning eftersom det är stora mängder förnödenheter som ska transporteras in varje dag samtidigt som avfall ska forslas ut.

Säkerhetsfrågorna är av naturliga skäl helt styrande när det gäller husets utformning, A och O är att personalen ska kunna arbeta tryggt men samtidigt ska lokalerna möjliggöra en modern vård, där patienterna bland annat kommer att ha särskilda passerkort som gör det möjligt för dem att röra sig fritt inom vissa förutbestämda delar av byggnaden.

Huskropparna är byggda så att det bildas tre mindre innergårdar som kommer att ha en varierande utformning och sen kommer det att anläggas flera trädgårdsland på den stora gemensamma gården där patienterna får tillgång till egna odlingslotter. – Att kroppslig sysselsättning och tankemässig distraktion är bra för hälsan finns det god evidens för, konstaterar Robert Rydbeck, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Skåne och tillägger att för Region Skånes del innebär den nya byggnaden att Sege Park i Malmö avvecklas under hösten i samband med att de första patienterna flyttar in i den nya byggnaden i oktober.

Ambitionen är att hela energibehovet ska tillgodoses av lokalt producerad energi från grundvatten, vindkraftverk, solfångare samt solceller.
Detta blir möjligt genom att man använder sig av dubbelt så tjock isolering som för traditionella byggnader samtidigt som byggnaderna är lufttäta så att ingen värme går förlorad.

– Frånluften värmeåtervinns med drygt 80 procent och allt sammantaget gör att vi uppfyller kraven för att kunna certifiera oss som plusenergihus, det vill säga vi producerar mer energi än vi förbrukar, säger Patrik Rosén som räknar med att de olika energikällorna driftsätts och testas under de kommande månaderna.

Solfångarna på taket har en yta på 130 kvadratmeter och kommer att leverera värme samt täcka hela varmvattenbehovet under sommarhalvåret, medan geotermiska lösningar backar upp och stöttar solfångarna under resten av året.

På taket ryms även 1250 kvadratmeter av solceller som ger 320 watt per kvadratmeter och dessa kommer att producera el till framförallt byggnadernas fläktar och pumpar.

Det stora vindkraftverket med en effekt på drygt 25 kilowatt bidrar med el till både driften och verksamheten.
– De enskilda systemen är vid det här laget beprövade men vår stora utmaning är att få dem att fungera tillsammans på ett energioptimalt sätt, säger Patrik Rosén.

Fakta: Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Kostnad: 500 miljoner kronor

Beställare: Region Skåne

Byggyta: 12700 kvadratmeter

Entreprenör :MVB

Byggstart: 1/4 2014

Invigning: 1/6 2016