Nyheter

Sveriges största passivhus har målet Miljöbyggnad Guld

Regionservice, som ingår i Region Skåne, projekterar en ny anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg. RPC, Rättspsykiatriskt centrum, kommer att stå klart 2016 och blir då Sveriges största passivhus. Grontmij bidrar med nyckelkompetenser som ska garantera säkerhet och hållbarhet.

Säkerhetskraven och de sociala parametrarna för en läkande vårdmiljö är avgörande i planeringen av en rättspsykiatrisk klinik. I det här fallet har Regionservice, som ligger bakom RPC, även siktat högt när det gäller miljömässig hållbarhet. Målet är att miljöcertifieras av Sweden Green Building Council i kategorin Miljöbyggnad Guld. 

Ungefär hälften så mycket energi kommer att förbrukas om man jämför med konventionellt byggande. Det som möjliggör detta är en kompakt byggnadsvolym, tätt klimatskal, bra placering på tomten och rätt teknikval.

– Alla delar av den nya byggnaden, men även fastighetsmark runtomkring, genomsyras av hållbarhet. Det här kommer att bli det största passivhuset i Sverige och det första som byggs för just vårdverksamhet, säger Mattias Wallin, projektledare på Regionservice.

Ett drygt dussintal Grontmijkonsulter har varit inblandade i projektet från start. Bland annat ritar landskapsarkitekter i samarbete med väg- och trafikkonsulter det logistiska kring huset och ansvarar för utemiljön i sin helhet.  El- och teleteknikkonsulter projekterar alla installationer på sitt teknikområde, däribland belysning, hissar, passerkontroll-, kameraövervaknings- och överfallssystem. I deras uppdrag ingår även att kraftförsörja anläggningen, vilket handlar om att bygga upp en helt ny infrastruktur.

– Vi har valt en tekniskt mycket avancerad byggnad när det gäller exempelvis belysning, ventilation och låsningssystem. Det som är väldigt speciellt är att det blir mycket teknik för konsulterna att samordna, säger Mattias Wallin. 

Sol och vind blir kompletterande energikällor
Förutom att byggnaden görs energieffektiv kommer en del av energin att produceras med grön energi på tomten. Grontmij projekterar för solceller på ungefär 1000 kvadratmeter, som kommer att placeras på anläggningens tak och förse byggnadens fläktar och pumpar med el. Planer finns också på att uppföra två mindre vindkraftverk på 40 kW, som ska ge ström till såväl fastighetsdrift som verksamhet. Grontmij är vindutredare för dessa, samt planerar för själva anslutningen till byggnadens försörjning. 

Energieffektiva tekniker 
Dagvattnet ska kunna omhändertas lokalt. Det kommer att ske främst i diken och öppna system, vilket får den positiva effekten att man samtidigt kan avgränsa tomten mot omgivningen utan att behöva hägna in med staket. 

Ytterligare ett bidrag till det miljömässigt hållbara gäller hanteringen av schaktmassor, där Grontmij gör massberäkningar och tar fram en detaljerad markmodell.

– Detta är viktigt att ha koll på, så att man inte forslar iväg onödigt stora massor. Bland annat vill vi kunna utnyttja det matjordslager som finns på tomten genom att fördela om det, säger Katrin Svensson, ansvarig landskapsarkitekt och Grontmijs uppdragsledare för alla markarbeten.

Andra miljömässigt hållbara faktorer som Grontmij bidrar med är att se till att välja rätt material, exempelvis rätt belysning såväl ute som inne. Smarta belysningssystem med ljuskällor som drar minimalt med ström ska ge så lite elförbrukning som möjligt.

Läkande vårdmiljö med hög grönytefaktor
 Grontmijs landskapsarkitekter har lagt stor vikt vid att skapa gröna ytor, både ur rekreations- och rehabiliteringssyfte och med biologisk mångfald som mål.

– Vi har valt ett robust koncept, som utgår från traktens landskapselement. Vi formar tydliga linjer med hjälp av träd- och häckplanteringar, som ska ge både lä, insynsskydd och skapa god orienteringsförmåga, säger Katrin Svensson.

En viktig pusselbit för att skapa en socialt hållbar miljö är rastgårdarna. Den största av gårdarna formas till en varierad miljö som ger möjlighet till avskildhet, interaktion och rörelse. Den innehåller sittplatser, promenadslingor, odlingslotter, en aktivitetsyta och vatten. Utöver detta utformas ett antal mindre innegårdar i anslutning till varje avdelning, som ska genomsyras av grönska.

– Känsel, syn och hörsel ska stimuleras här och vi har valt robusta material som håller över tid, säger Katrin Svensson. 

 

Fakta om RPC – Rättspsykiatriskt centrum

Den nya anläggningen i Trelleborg ska bli en sammanhållande enhet och ett kraftcentrum för rättspsykiatri i Skåne. Den främsta uppgiften blir att vårda, men RPC ska även bidra till utveckling av framtida rättspsykiatrisk vård. Här kommer att bedrivas utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar.

I nuläget finns det redan ett väl etablerat samarbete med såväl Lunds som Göteborgs universitet och den etablerade forskningsverksamheten kommer att ha sina lokaler i anläggningen. Ett samarbete planeras även med Campus Trelleborg.

Anna Rolf, ansvarig arkitekt på BSK, har som mål att skapa en god patientmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Enligt BSK Arkitekters vision vänder sig RPC:s huvudentré mot sydväst och Trelleborg för att möta de cirka 120 medarbetare som kommer att ha centrumet som sin arbetsplats. Patientavdelningarna vänds mot det omkringliggande odlingslandskapet och skyddas därmed från insyn.

Anläggningens totalyta: 12 300 m2