Nyheter

Tidigare byggstarter med slopad tidsfrist

Den 20 december, överlämnade Översiktsplaneutredningen ett betänkande som föreslår att det ska vara möjligt att börja bygga, även om ett bygglov överklagas. Ett byggprojekt ska alltså kunna påbörjas omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Innan den 1 juli 2018 var det möjligt att påbörja ett byggprojekt när nämnden hade beslutat om lov och startbesked, även om beslutet överklagades. Det fanns alltså inget krav på att nämndens beslut skulle få laga kraft för att beslutet skulle kunna verkställas. Dock skedde byggandet på byggherrens egen risk innan nämndens beslut fått laga kraft.

Genom den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018, ändrades förutsättningarna så att ett beslut normalt måste få laga kraft innan det får verkställas.

För att den nya förvaltningslagen inte skulle förhindra en tidig byggstart, infördes en särskild regel i plan- och bygglagen när det gäller beslut om lov. Regeln innebär att ett beslut om lov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått laga kraft.

Översiktsplaneutredningen har nu utvärderat den nya regeln i plan- och bygglagen. I betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov föreslår utredningen att den nuvarande fyraveckorsregeln ska slopas. Det innebär att en åtgärd som omfattas av ett lov istället ska få påbörjas omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2020.