Nyheter

Tio steg till bättre effektivitet <br/> i anläggningsbranschen

Anläggningsbranschen släpar efter övrig industri när det gäller produktivitetsutveckling. <br/> Regeringen kräver mer infrastruktur för pengarna.<br/> Här är mina tio teser för bättre effektivitet i anläggningsbranschen.

1. Mät produktivitet. Budgetar överskrids och tidplaner bommas. Men det finns egentligen inget bra mått på produktivitet. Och det som inte mäts är svårt att utveckla. Nationalräkenskapernas produktivitetsmått är ett trubbigt instrument. Skaffa nytt!

2. Fler incitamentsavtal. Det ska löna sig för entreprenören att göra ett bra jobb.

3. Fler funktionsentreprenader. Öka andelen totalentreprenader med driftsåtagande. Utförandeentreprenader gynnar visserligen små entreprenörer men hämmar utvecklingen av nya lösningar så minska andelen av dessa.

4. Ändra de tekniska kraven. Jag har fått ett bra exempel: i dag är det inte tillåtet att svetsa armeringen vid brokonstruktioner — denna ska najas. Kravet bedöms, liksom många andra, vara ålderdomligt. Genom att ändra i olika krav tillvaratas också effektiv teknik som utländska entreprenörer kan bidra med.

5. Snabba upp planprocessen. En utredning jobbar med frågan och kommer att presentera förslag till lagändringar.

6. Förbättra villkoren för medfinansiering. Avskrivningstid på 15 år, som regeringen vill ha, är inte rimligt. Ge kommunerna bättre villkor så kan de räkna hem investeringen och staten behöver då inte finansiera hela projekten.

7. Standardisera byggandet. Både processen och själva byggandet kan standardiseras. Hjulet behöver inte uppfinnas varje gång. Och inte brokonstruktioner heller.

8. Utveckla kontroll —och uppföljningsfunktionerna hos Trafikverket, den nya myndigheten efter sammanslagningen av Banverket och Vägverket. För lite resurser satsas i dag på verken. Bygg också in intern konkurrens hos den nya upphandlingsjätten som kommer att beställa byggen för över 30 miljarder om året.

9. Fortsätt marknadsföra projekten utomlands. Många utländska bolag är här för att stanna. Men vad krävs för att de franska och spanska jättarna ska ta sig till Sverige?

10. Locka morgondagens talanger. Ungdomar måste attraheras av att jobba i bygg —och anläggningsbranschen. Då behöver företagen moderniseras för att bli attraktivare arbetsgivare.

En lång rad personer i och kring anläggningsbranschen ska äras för dessa idéer. Jag har ställt frågor och lyssnat till svaren — inte minst under Byggvärldens och Affärsvärldens seminarium ”Extra miljarder till infrastruktur – ökad effektivitet i anläggningsbranschen, där jag var moderator. Tack för hjälpen, alla kloka människor. Det finns hopp om utveckling.