Nyheter

Tre eldsjälar delar på Sveriges största byggpris

Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd. Foto: Joakim Ström

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut – Sigge Thernwalls pris.
Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling fick dela på 1 miljon kronor. Priset ges vartannat år till eldsjälar som med nytänkande lösningar tagit sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnytta. 


– Med hjälp smart teknik och ny kunskap bidrar pristagarna till ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande till nytta både för branschen och för samhällets invånare. Alla tre jobbar med innovationer som bidrar till ett bättre klimat. Det har också varit en viktig faktor att de sprider och tillgängliggör sin kunskap till yngre forskare. Så säkrar vi en positiv utveckling i samhällsbyggarbranschen, säger Åsa Söderström Winberg, ledamot i IVA och ordförande i priskommittén., i ett pressmeddelande. 

Vinnarna av priset: 

Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms Universitet, 500 000 kronor.

– Jag är mycket hedrad, glad och tacksam för priset. Det är ett fantastiskt erkännande av nyttan med vår forskning om hur anläggningar och byggd miljö interagerar med vattenresurser och relaterade klimatförhållanden. Vårt arbete handlar om orsak-verkan-samband för vatten över olika skalor. I det samarbetar jag med enastående forskarkollegor, doktorander, studenter, och andra aktörer i samhället. Den gränsöverskridande samverkan som behövs är svår och inte alltid högt värderad inom akademin. Priset bekräftar nyttan och vikten av den, och ger oss viktig uppmuntran och drivkraft för fortsatta samarbeten, säger Georgia Destouni.

Motivering:

”Georgia Destouni tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 500 000 SEK för sitt genomslagskraftiga bidrag till vår kunskap om hur anläggningar och infrastruktur interagerar med vattenflöden och vattenkvalitet. Hennes världsledande forskning har påverkat vetenskap och teknik och lett till konkreta tillämpningar för klimatanpassning, vatten-, energi- och livsmedelssäkerhet samt förbättrad vattenkvalitet. Genom sin engagerade undervisning, handledning av unga forskare och uthålliga forskningskommunikation bidrar hon över disciplin- och sektorsgränser till fortsatt forskning och nyttiggörande både i Sverige och internationellt.”

Thomas Blanksvärd
, biträdande professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och specialist på Skanska, 250 000 kronor. 
– Att bli erkänd på detta sätt, likvärdig med tidigare framgångsrika pristagare, är värdefullt och energigivande. Den forskning och utveckling som bedrivits har målmedvetet genomförts på sådant sätt att resultaten ska komma samhället till gagn. Detta har åstadkommits genom ett gott samarbete mellan akademi och näringsliv, där publicering av handböcker och standardiserade arbetssätt varit ytterligare framgångsfaktorer, säger Thomas Blanksvärd.

Motivering:
”Thomas Blanksvärd tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 250 000 SEK för sina stora insatser inom hållbart byggande, särskilt beträffande kompositförstärkning av betongkonstruktioner så att exempelvis broar kan utnyttjas med högre laster. Hans forskningsinsatser kring tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner har ökat förståelsen för materialanvändning och reparationsintervall och gett konkreta resultat i form av längre livslängd i betongkonstruktioner, vilket är ett viktigt bidrag till lägre koldioxidutsläpp. I sina olika roller i näringslivet, som uppskattad lärare och genom en mängd vetenskapliga artiklar har han även bidragit till kunskapsspridning på bred front.”

Joakim Jeppsson, teknisk doktor, FoU chef Skanska Sverige, 250 000 kronor.
– Jag är förvånad och glad över att blivit nominerad för Sigge Thernvalls pris, att bli belönad för att ha byggsveriges roligaste jobb är extraordinärt. Att få fungera som länken mellan forskning och praktik och att få jobba med allt ifrån byggfysik till automation är oerhört givandet. När arbetet sedan skapar bättre villkor för boende och kollegor så känns det bra, säger Joakim Jeppsson. 

Motivering:
”Joakim Jeppsson tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 250 000 SEK för sitt bidrag till en ökad vetenskaplig kompetens inom byggsektorn som stärkt svensk byggindustris konkurrensförmåga. Förutom egna forskningsinsatser inom säkerhetsfilosofi och riskhantering för bärande konstruktioner har han tagit initiativ till flera nationella forskningsprogram med industridoktorander kring teknik som ger avtryck på hållbarhet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Robotiserad tillverkning av armeringssystem för betongkonstruktioner direkt från BIM handlingar är ett exempel, där det tunga armeringsarbetet och flera led i processen elimineras. ”

Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramboll.
Efter sin bortgång 1984 donerade han en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll. Fondens styrelse har i uppdragit att för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utse en eller flera pristagare.