Nyheter

Tre förslag för modernare byggregler

Anna Sander. Foto: Uppsala kommun

Den av regeringen tillsatta Kommittén för modernare byggregler har i sitt första delbetänkande lämnat tre förslag för att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande: En särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen under två år, ett permanent nationellt myndighetsråd för byggstandardisering samt tydligare krav för regeringens medfinansiering av SIS.

Regeringen beslutade i februari 2017 att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet med översynen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande.

Kommittén, som leds av Anna Sander och Kurt Eliasson, har lämnat ett första betänkande

Kommittén för modernare byggregler har kommit fram till att det behövs en stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och standardiseringsorganisationen Swedish Standards Institute (SIS) för att svenska företags- och samhällsintressen ska tas tillvara i internationell, europeisk och nationell byggstandardisering.

– Under vårt arbete har det framkommit att flera aktörer upplever svårigheter inom den svenska byggstandardiseringen. Det handlar bland annat om kostnader för att använda standarder, bristande information om standarder, upphovsrättsliga frågor, bristande kunskap om standardiseringen, kostnader för deltagande i tekniska kommittéer där arbetet med standarder sker och otillräcklig representation i tekniska kommittéer, säger Anna Sander.

Ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggområdet är en förutsättning för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och för att import- och exportmarknaden ska fungera. Det påverkar bostadsbyggandet på längre sikt.
Ett ökat statligt engagemang säkerställer att samhällsintressen så som säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet tas tillvara i byggstandardiseringen, vilket i förlängningen påverkar de enskilda konsumenterna.

Kommittén har därför lämnat tre förslag till regeringen:

En särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen under två år Ett permanent nationellt myndighetsråd för byggstandardisering Tydligare krav för regeringens medfinansiering av SIS

Den nationella samordnaren föreslås att få i uppdrag att underlätta för SIS, branschen och Boverket, som framför allt är den mynighet som berörs, att identifiera lösningar på de aktuella svårigheterna och att utveckla en systematisk samverkan sinsemellan. Det nationella myndighetsrådet föreslås få uppgiften att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete.

– Vi föreslår även att regeringen tydligare ska villkora finansieringen till SIS utifrån aktuella behov.

För 2019 bör inriktningen vara att SIS ska underlätta för aktörer att avgiftsfritt ta del av viss information om standarder inom byggområdet innan köp och att SIS ska vidta åtgärder för att öka deltagandet i de tekniska kommittéerna inom byggområdet.

– Våra förslag är verktyg som skapar förutsättningar för att långsiktigt lösa de svårigheter som aktörerna upplever, så att såväl företags- som samhällsintressen tas tillvara i byggstandardiseringen.

Nästa delrapport ska presenteras senast den 30 november 2018 (Miljö- och klimatpåverkan). Utredningen ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2019.