Nyheter

Tre miljoner till forskning om ohälsa inom byggbranschen

Hur kan arbetsförhållandena förbättras inom byggbranschen?
AFA Försäkring beviljar Gun Johansson, vid Karolinska Institutet, 2 960 000 kronor för att utvärdera  om insatser för att förändra organisatoriska och sociala förhållanden inom byggbranschen påverkar arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador.

Psykisk ohälsa ökar bland både kvinnor och män och är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Trots det saknas kunskap om hur sådana belastningar i arbetet kan reduceras. I byggbranschen uppmärksammas oftast den fysiska arbetsmiljön, men också här ökar den psykiska ohälsan. Införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter 2016 erbjuder ett unikt tillfälle att studera hur branschen arbetar med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.

– De byggnadsarbetare som dagligen upplever stress har, enligt en tidigare rapport finansierad av AFA Försäkring, en fyrdubblad risk att råka ut för en allvarlig arbetsplatsolycka jämfört med de som sällan eller aldrig upplever stress på arbetet, säger Gun Johansson, forskare vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Gun Johansson tilldelas 2 960 000 kronor för att utvärdera effekten på arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador vid organisatoriska och sociala arbetsmiljöinsatser på byggföretaget Skanska Sverige AB. Studien omfattar samtliga anställda på företaget, cirka 8 700 arbetare och tjänstemän.

– Ökad kunskap om hur psykosociala och organisatoriska arbetsförhållanden kan förbättras inom byggbranschen kommer förhoppningsvis, förutom att minska den psykiska ohälsan, också medföra färre arbetsplatsolyckor, säger Gun Johansson.

Studien sker i samarbete med Skanska Sverige AB, som planerar att utveckla skyddsronder, utvidga utbildning och ändra rutiner gällande arbetsskadeanmälningar för att förbättra arbetsförhållandena.

Projektet kommer att pågå till 2019 och förväntas ge ökad kunskap om hur organisatoriska och sociala arbetsförhållanden inom byggbranschen kan förbättras.