Nyheter

Två års försening och en miljard dyrare

Slussen i Södertälje. Foto: Nicklas Liljegren

Ombyggnationen av slussen i Södertälje försenas i två år och blir dyrare än beräknat. Med förseningen ökar projektets kostnad från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor.
Sjöfartsverket kräver nu att anläggningsentreprenören Züblin tar sitt ansvar och gör de nödvändiga förändringar som behövs för att kunna slutföra projektet.

– Mälarprojektet och bygget av slussen i Södertälje är viktigt för Sverige och för att kunna skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig sjöfart eftersom vi behöver förflytta gods från väg till sjöfart. Att bygget av slussen i Södertälje försenas är oerhört olyckligt och beror på de geotekniska utmaningar leverantören stött på och en arbetsform som inte har fungerat som förväntat, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Ombyggnaden av slussen i Södertälje skapar inte bara förutsättningar för minskad trängseln och kortare köer på vägar och järnvägar i Mälardalen. I och med att kanalen blir både djupare och bredare ökar sjösäkerheten samtidigt som större fartyg som är byggda med moderna miljökrav och som kan frakta större mängder gods kan passera.

– Leverantören är en erkänt erfaren entreprenör och det finns alltid omständigheter som inte går att förutse, därför brukar det finnas utrymme för det i projekt. Här har dock projektets arbetsform fungerat långt ifrån vad som förväntats, säger Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör.

Sjöfartsverket har nu bytt ut och förstärkt projektledningen, tillfört mer resurser och ökat kontrollen av utförda åtgärder av leverantören.

– Vi förväntar oss att entreprenören genomför motsvarande förändringar i sin organisation för att ge projektet bästa möjligheter att lyckas där vi tillsammans kan ha stark styrning och rätt arbetsteknik som möjliggör att handelssjöfarten kan passera utan att störa arbetsgången. Det betyder en förstärkt ledning och kompetens, närmare samarbete och effektivare arbetsmetoder, säger Katarina Norén.

Züblin meddelar att de i nuläget inte vill uttala sig om situationen. 

Ombyggnationen av slussen i Södertälje är en del av Mälarprojektet som syftar till att stärka infrastrukturen för sjöfart till och från hamnar i Mälaren. Den ombyggda slussen kommer att leda till att kapaciteten för sjöfarten ökar i form av att större fartyg kan trafikera Mälaren. Större fartyg kan leda till sänkta transportkostnader och överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. 

Mälarprojektet finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025. Arbetena i Södertälje kanal och sluss påbörjades hösten 2016 och syftar till att bredda och förlänga den nuvarande slussen och förbättra framkomligheten i kanalen. Nu står det klart att bygget i Södertälje kommer att försenas och fördyras. Den förväntade kostnaden blir 2,7 miljarder kr.