Nyheter

Två miljarder till kollektivtrafikprojekt

Regeringen har beslutat att satsa två miljarder kronor på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

Satsningen är en del i att nå målet på minst 250 000 nya bostäder år 2020 och stadsmiljöavtalen ska medfinansiera lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.
I ett pressmeddelande säger bostadsminister Mehmet Kaplan:
– Regeringsbeslutet är ett avgörande steg framåt för att skapa attraktiva områden för ökat bostadsbyggande och för förbättrad miljö och effektivare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. Det innebär att kommuner och regioner kan satsa på nya, innovativa lösningar för kollektivtrafik och hållbara transporter som annars inte skulle bli av.

– Regeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemet måste vara en integrerad del av hela samhällsplaneringen, inte minst bostadsbyggandet. I dag ger vi därför Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Det här är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Aktörer kommer att kunna söka statlig medfinansiering med upp till 50 procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det handlar om projekt som ökar andelen kollektivtrafik, men som även ger bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter.
Ny teknik kan också testas för att kunna ingå i framtidens transportlösningar.