Nyheter

Tvisten mellan Swedisol och Woodisol avgjord

Patent- och marknadsdomstolen fäller Woodisol AB för otillbörlig marknadsföring, i enighet med den stämningsansökan som Swedisol står bakom.
Domstolen förbjuder nu Woodisol att använda uttryck som ”miljöriktigt isolering” och ”brinner inte”. 
Woodisol har i sin tur stämt Swedisol på liknande grunder, ett ärende som ännu inte avgjorts.  

I juni förra året lämnade branschorganisationen Swedisol in en stämningsansökan mot Woodisol, eftersom de anser att Woodisol driver vilseledande marknadsföring av sin träfiberisolering. De yrkade på vite om en miljon kronor och att Woodisol skulle förbjudas att använda en rad utryck som påstår att träfiberisolering har vissa fördelar från miljö-, brandsäkerhets- och hälsosynpunkt.
– Marknadsföringslagen är tydlig, man måste ha bevis för det man påstår, säger Mats Björs, vd på Swedisol. 

Woodisol har bestritt förbudsyrkandet. Bolaget har menat att det begärda vitesbeloppet är för högt.

Nu har dom meddelats. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder vid vite om en miljon kronor Woodisol AB att vid marknadsföring av isoleringsmaterial av träfiber eller cellulosa att använda en rad påståenden. Det är till exempel uttryck som ”Miljöriktig isolering”, ”Minimal miljöpåverkan”, ”Tär inte på jordens lagrade tillgångar”, ”Brinner inte” och ”Förkolnar vid brand och skyddar den bärande konstruktionen mot lågorna”.

– Vi är glada över att domstolen kom fram till det som vi tycker är självklart. Domstolen har tydligt visat vad man får inte får göra. Det handlar om konkurrens på lika villkor, men också om att kunden ska få rätt information, säger Mats Björs.

Patent- och marknadsdomstolen menar att påståendena som Woodisol använt sig av är av sådant slag att de påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

– Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas ha djupgående kunskaper om produkternas påverkan på miljön, brandsäkerhet eller isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här typen av vilseledande marknadsföring, säger Mats Björs.

Woodisol AB ska nu ersätta Föreningen Swedisol för rättegångskostnad med 391 025 kronor. 

Woodisol har i sin tur stämt Swedisol för  ”otillbörlig marknadsföring”.
I stämningsansökan skriver de bland annat att:
 ”Det ger intryck av att mineralullen och dess framställningsprocess är miljövänlig. Att hävda detta när alla rapporter och livscykelkostnadsanalyser visar det totalt motsatta, gör att det blir så löjligt vilseledande marknadsföring. Mineralullens process med dess energiförbrukning och utsläpp kan aldrig anses vara miljövänlig i sig”.De ifrågasätter också påståenden om brandsäkerheten.

Patent- och marknadsdomstolen har nu meddelat mellandom i det målet.
I mellandomen konstaterar domstolen att Swedisol inte är ansvarig för de påståenden som gjorts av dess medlemsföretag. Domstolen konstaterar vidare att de påståenden som föreningen har gjort inte är marknadsföring. 

Kent Andersson, Woodisol, som tagit strid mot Swedisol, vill i nuläget inte kommentera någon av domarna.

Swedisol har tidigare även stämt Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen, för otillbörlig marknadsföring. Men det ärendet är inte avgjort än.