Nyheter

Tydligare markpolitik kan öka bostadsbyggandet

Statskontoret har granskat hur kommunerna anvisar mark och hur det påverkar konkurrensen och utbudet på marknaden för bostadsbyggande. Av rapporten, som nyligen överlämnades till Regeringen framgår att en aktiv markpolitik kan bidra till ett ökat bostadsbyggande i kommunerna och en förbättrad konkurrens.

Sedan november 2011 har totalt 16 kommuner undersökts och en fördjupad granskning har gjorts i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås.

– Vår granskning visar att en aktiv markpolitik kan bidra till ett ökat bostadsbyggande i kommunerna och en förbättrad konkurrens. Därför föreslår vi en skärpning i bostadsförsörjningslagen när det gäller kommunernas ansvar, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret, i ett uttalande om rapporten.

Man konstaterar att marktilldelningsprocessen blivit bättre sedan 2006 när den senaste granskningen utfördes, men även flera brister.  Bristen på transparens utpekas som det största problemet och något som gör det svårt för byggherrar anpassa sina projekt efter kommunens efterfrågan,

I flera kommuner saknas en fastställd policy för markanvisningar. Otydliga motiv, eller outvecklade riktlinjer bromsar företagens etableringsvilja.

Statskontorets rapport föreslår därför att bostadsförsörjningslagen förtydligas med att det ska finnas en policy för markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Man konstateras vidare att en politisk enighet kring markpolicyn är en viktig förutsättning, likaså att kommunerna inte går in och detaljstyr.

Rapporten framhåller också att kommunen inte ska ställa högre krav på byggherrarna än vad lagen anger.   

Läs rapporten här.