Nyheter

Utfackningsväggar i betong ökar

Foto: Svensk Betong.

 

Betong blir allt vanligare i utfackningsväggar.

Det visar en undersökning som Svensk Betong har låtit genomföra bland de 65 största byggföretagen och allmännyttiga bostadsföretagen.

Utfackningsväggar är icke-bärande ytterväggar som är den vanligaste ytterväggen i nyproduktion av flerbostadshus. De traditionella väggarna av stål och trä som dominerat i decennier är inte längre givet för alla. Istället ökar användningen av utfackningsväggar i betong, visar en enkätundersökning som Svensk Betong låtit genomföra.

Drygt 40 procent av de svarande företagen menade att betongen har ökat i användningm medan bara tre procent av de företag som deltog i undersökningen säger att de valt att minska användningen av betong som byggmaterial, enligt undersökningen.

Det vanligaste argumentet för att använda betong är att det klarar fukt och mögel bättre än andra material. Knappt 40 procent av dem som svarade angav just det som huvudskäl. Det näst vanligaste argumentet för betong var att det ger bra ljudisolering. Nästan var fjärde framhöll det i enkäten. Därefter berodde valet på mindre underhåll, skandaler med andra byggmaterial och slutligen betongens goda termiska förmåga att lagra värme.

– Att betongens goda egenskaper som att tåla fukt och inte mögla lyfts fram som främsta skälet till ökad användning som material till utfackningsväggar är inte förvånande, särskilt inte mot bakgrund av de senaste årens skandaler och debatt om fukt- och mögelproblem vid viss byggnation, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Hon menar också att en yttervägg, oavsett om det är en utfackningsvägg eller inte, är en viktig del i husets klimatskal.

– Vi står inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser som översvämningar, fuktigare klimat osv. Förändringar som kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos klimatskalen. Det är därför viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus.

 

Så gjordes undersökningen

65 byggföretag och allmännyttiga bostadsföretag ingick i undersökningen.

Svensk Betong ställde tre frågor om utfackningsväggar: vilka material företagen använder, varför och om de ökat användningen av betong/eller om de tror branschen har gjort det.