Nyheter

Utredning bekräftar misstänkt korruption

Anställda på stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå misstänks ha tagit emot mutor för närmare en halv miljon kronor. 


Det visar en revisionsrapport, som kommunen beställt.

Därmed bekräftas misstankarna från 2014 som ledde till en polisanmälan. 

Redan 2014 framkom misstankar om mutor på stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. En av kommunens leverantörer, Caverion, slog larm om att allt inte verkade stå rätt till.

– Efter en internutredning upptäckte vi misstänkta oegentligheter på vårt kontor i Luleå. Vi informerade kommunen och polisanmälde ärendet, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.

Ett tiotal personer på kommunen ska under perioden 2012-2014 tagit emot bland annat hemelektronik, vitvaror och andra tjänster till ett värde av 463 000 kronor.  

Polisen inledde en utredning, men den lades ner 2016 i brist på bevis och att brott inte kunde styrkas.

Stadsbyggnadschef Roger Danell begärde i juni 2017 in en oberoende granskare för att göra en internutredning avseende korruptionsanklagelserna mot förvaltningen och den eventuella ekonomiska skada kommunen lidit av i samband med detta. Ett annat syfte med utredningen var att ta reda på kommunen behöver vidta åtgärder i sina rutiner och kontrollprocesser.

Granskningen har gjorts av revisionsföretaget KPMG. Förra veckan var deras rapport klar. Internutredningen visar, efter genomgång av polisutredningar, fakturor och annat material, att de påstådda oegentligheterna mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och personer hos Caverion sannolikt har förekommit – och att kommunen lidit skada. De aktuella varorna och tjänsterna ska ha betalats av kommunen genom påslag på fakturor med 20-25 procent.

De personer som namngavs i den tidigare polisanmälan som misstänkta för att ha tagit emot varor jobbar inte kvar stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå.

Granskningen visar också på allvarliga brister i hanteringen av fakturor och beställningsunderlag. Ett antal av kommunens leverantörsfakturor är bristfälliga, eller saknar helt underlag. I vissa fall får bristerna anses anmärkningsvärda. Brister i underlagen till ett värde av 896 913 kr har identifierats, enligt revisorerna.

– Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte kunna hända. Det är vårt ansvar att se till att vi har tydliga rutiner och en fungerande kontrollapparat. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller hanteringen av beställningar och fakturor. Vi vet att det finns högre risk för sådana här brott i den här branschen, och det ställer högre krav på oss, att vi tar vårt ansvar och har fungerande kontrollrutiner, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

Kommunen har redan sett över bristande rutiner, men arbetet pågår hela tiden.

– Vi har efter det här vidtagit åtgärder och sett över våra rutiner, riktlinjer och internkontroller.

På Caverion är man nöjd med att man har ett internt kontrollsystem som fungerat så pass bra att oegentligheterna uppdagades. De två personer som misstänks för givande av muta jobbar inte längre kvar i företaget.

– Våra processer har visat sig fungera, och det är det viktigaste för oss. Vi jobbar ständigt med de här frågorna och utbildar alla i företaget i etiska riktlinjer för att alla våra medarbetare ska göra rätt, säger Erika Björnesparr.

Att polisen la ner utredningen och att ingen blev dömd har hon inga synpunkter på.

– Det viktigaste för oss är att få fram att vår internutredning har fungerat, och att vi har kunnat bistå polisen i deras arbete. Vi har varit transparenta, men vi kan inte ha synpunkter på hur rättsväsendet dömer.

Revisorerna rekommenderar att pengarna ska betalas tillbaka, och kommunen och Caverion ska nu inleda diskussioner. 

– Vår avsikt är att få till en korrekt fakturering. Principiellt ska vi självklart inte betala fakturor som är felaktiga, säger Roger Danell.

Luleå kommun kommer att lämna över revisionsrapporten till polisen och de får då göra en bedömning om ärendet ska öppnas på nytt.