Nyheter

Utredning föreslår OPS inom infrastrukturområdet

Infrastruktur är lämpliga för OPS. Foto: Anna Sjöström.

Det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i transportinfrastruktur i form av OPS.
Det framgår av ”Infrafinansieringskommitténs” delbetänkande, som presenterades på onsdagen.
Skanska välkomnar förslaget och lyfter fem projekt som lämpliga OPS-projekt i Sverige.

På onsdagen presenterade ”Infrafinansieringskommitténs” delbetänkande ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital”.

Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i transportinfrastruktur i form av OPS. Vidare föreslår kommittén att en expertfunktion etableras som får till uppgift att identifiera lämpliga objekt. 

Kommittén föreslår också att minst tre OPS-projekt dras igång inom infrastrukturområdet.  Regeringen uppmanas att dra lärdom av internationella erfarenheter på området. 

Skanska är ett av de företag som välkomnar förslaget om nya OPS-projekt inom infrastruktur.

– Ny infrastruktur är en förutsättning för att möta behoven av bostäder, skolor och äldreboenden. OPS tar hänsyn till den totala kostnaden för projekt över tid och stimulerar därmed till innovation. Det behövs i byggbranschen. Vi uppmanar regeringen att ta till sig kommitténs rekommendationer och gå vidare med nya OPS-projekt, säger Anders Danielsson, vice vd, Skanska, i ett pressmeddelande.

Skanska har identifierat och undersökt lämpliga projekt för OPS i Sverige. Projekten skulle lämpa sig väl då de är stora, komplexa och väl avgränsade projekt. Projekten kan också betala sig själva genom brukaravgifter.

1.     Östlig förbindelse

2.     Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

3.     Södertörnsleden

4.     Ny Skurubro

5.     Gullmarsbron i Lysekil 

Även Sveriges Byggindustrier välkomnar kommitténs förslag.

– Vi ser att det i dag finns många utmaningar kopplade till större offentliga investeringar och byggprojekt. För att möta utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Vi tror mycket på att alla genomförandeformer som stödjer en ökad effektivitet inom transportinfrastrukturen ska användas. OPS ska inte ses som en finansieringsform utan som en genomförandeform som använt vid rätt tillfälle skapar mer infrastruktur för skattebetalarnas pengar, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Utredningens ställningstagande:

Kommittén bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. Dessa effektivitetsvinster har emellertid inte kunnat beläggas vetenskapligt på ett systematiskt sätt i empiriska studier. Kommittén förordar mot denna bakgrund följande:
 · Ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Projekten bör ligga inom den beslutade ramen för utveckling av transportsystemet och därmed vara en del av den nationella transportplanen.
 · I ett första steg bör en särskild funktion med hög expertkompetens inrättas. Funktionens uppgift är att utifrån forskningsresultat och internationella erfarenheter på bästa sätt förbereda och identifiera lämpliga OPS-projekt och säkerställa att dessa projekt i efterhand kan utvärderas.
 · Försöksprogrammet bör i ett senare skede utvärderas i sin helhet och då bör tas ställning till om det finns skäl att fortsätta med OPS-upphandlingar på permanent basis. 
 Källa: Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13