Nyheter

Var tredje bolag fuskar med personalliggaren

murare på byggarbetsplats
Arbetsmiljöverket hade extra fokus på utstationerade arbetare. (Genrebild) Foto: Getty Images

Skatteverket har kontrollerat personalliggare på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet efter signaler om ökat fusk med att föra liggare. Över 400 företag kontrollerades och andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet för landet i övrigt.
Framöver kommer Skatteverket att göra uppföljningar på vissa av byggena.

Kontrollerna av personalliggare på byggen i Stockholmsområdet genomfördes i slutet av september. Totalt besöktes 71 byggarbetsplatser och 402 aktörer eller företag.

– Syftet var dels att kraftsamla, under pandemin var möjligheterna att besöka företagen begränsade, dels att följa upp indikationer om ökade brister i personalliggare i Stockholmsområdet där mängden av byggarbetsplatser och aktörer är exceptionellt stor, säger Jonas Karlberg, ansvarig för Skatteverkets kontroll.

I en tredjedel av kontrollerna fanns det brister. Till exempel var personalen inte inskriven i personalliggaren, liggaren kunde inte göras tillgänglig för Skatteverket eller så saknades personalliggare helt. 

Så många kontrollavgifter delades ut

– Det ska jämföras med att vi i vår ordinarie kontrollbesöksverksamhet över hela landet finner brister i ungefär 15 procent av kontrollbesöken. Totalt sett ledde besöken till 122 kontrollavgifter som uppgick till 762 500 kronor, säger Jonas Karlberg.

Utifrån dialogerna under kontrollbesöken och den efterkontroll som görs i varje enskilt ärende gör Skatteverket bedömningen att den ökade mängden kontrollavgifter under insatsen beror på en minskad upplevd risk för upptäckt i och med att det var färre kontroller under pandemin. En annan orsak är att företagen inte registrerar sig för att minska spårbarheten vid en utredning av till exempel arbetsgivaravgifter. 

– Det sist nämnda kommer Skatteverket att följa upp när vi har sett hur många av besöken som lett till någon form av fördjupad utredning, säger Jonas Karlberg.