Nyheter

Värmepumpen kan pressa undan fossil energi

Sverige kan vara nästan fossilfritt om 40 år — om vi satsar på värmepumpar. Den slutsatsen drar Energiutskottet efter fem års utredande. I dag, måndag, presenterar utskottet den omfattande utredningen.

800 00 villa- och husägare har idag installerat värmepumpar för att värma upp sina bostäder.

– En revolution som pågår i det tysta, säger Energiutskottets projektledare Harry Frank i Vetenskapsakademien.

Han och utskottet vill se en tredubbling antalet värmepumpar i Sverige fram till 2050. Då skulle Sverige kunna få ner sina koldioxid- och andra fossila utsläpp till nära noll — tack vare en att vår förbrukning av fossila bränslen minskar från 33 procent till åtta.

I det scenariot står värmepumparna för 40 procent av värmeproduktionen.

– Övergången till värmepumpar driver sig självt. Villa- och husägarna gör en investering som relativt snabbt ger ekonomisk vinst. Det behövs inga stimuleringsåtgärder, säger Harry Frank.

Ändå definieras inte värmepumpen som förnybar energikälla som bioenergi, det som svenska politiker hittills valt att prioritera med olika stimuleringsåtgärder.

– Jag tror Energiutskottets åsikter om värmepumpens framtida utveckling är fullt möjlig. Men det avgörande är vad politikerna föredrar att satsa på, säger Jan-Erik Nowacki, värmepumpsforskare på KTH.

Men om pumpen ska göra Sverige i princip fossilfritt om 40 år räcker det inte med värmepumpar i bara villor och småhus.

– Då måste pumparna värma upp offentliga lokaler och många andra typer av större byggnader, anser Jan-Erik Nowacki.

Energiutskottet har inte bara utrett och analyserat förhållanden i Sverige. Man kommer att presentera sin syn på energitillförsel och fossila utsläpp i hela världen, i dag likaväl som prognosen fram till 2050.