Nyheter

Veidekke: Förbättrat resultat i Entreprenad, lägre resultat i Bostad

Arne Giske, vd Veidekke. Foto: Kolonihaven Studio, CF Wesenberg/Veidekke

Förbättrat resultat i Veidekke Entreprenad, men lägre resultat i Veidekke Bostad – det visar kvartalsrapporten, sett till företagets svenska verksamhet.
Sett till hela bolaget redovisar de ett resultat före skatt för det första kvartalet 2018 på -67 miljoner norska kronor (-3).

Entreprenadverksamheten i Sverige redovisar för kvartal 1 en omsättning på 2 036 MSEK (1 986 MSEK), en ökning med 3 procent, det visar visar årets första kvartalsrapport.

Resultatet före skatt ökade till 29 miljoner SEK från 20 miljoner SEK, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 1,4 procent (1,0 procent) vilket ger en förbättring för åttonde kvartalet i rad.
Byggverksamheten står för resultatförbättringen och beror på förbättrat utfall i projekten.

Orderingången i kvartalet blev 1,9 miljarder SEK miljoner mot 3,1 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 10 procent av bostäder, lokaler 40 procent och anläggning 50 procent.
Den minskande orderingången beror på en nedgång för segmentet bostäder.
Av större kontrakt som blivit ingångna i 1:a kvartalet nämner Veidekke Sverige följande:

·       Vindpark Kråktorpet, beställare Eulosvind AB, kontraktssumma 224 miljoner SEK.

·       Central Park, Lund, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 171 miljoner SEK.

·       OBH Ringhals, nybyggnation härdkylningsanläggning, beställare Vattenfall, kontraktssumma 167 miljoner SEK.

·       Kämpetorpshallarna, Stockholm, nybyggnation idrottshall, beställare Stockholms Stad, kontraktssumma 125 miljoner SEK.

·       Vindpark Nylandsbergen, beställare Eulosvind AB, kontraktssumma 101 miljoner SEK.

·       Selma Centrumhus, Göteborg, nyproduktion kommersiella lokaler, beställare Göteborgslokaler Förvaltnings AB, kontraktssumma 100 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 1:a kvartalet var cirka 10,0 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 10,2 miljarder SEK vid årsskiftet.

Under mars månad avtalades förvärv av entreprenadbolaget BRA AB i Göteborg. Företaget omsätter 1,4 miljarder SEK och har 200 anställda. Förvärvet stärker Veidekkes position för kommersiella lokaler i Väst, skriver de i ett pressmeddelande. 
Konkurrensverket godkände förvärvet under april och tillträde sker i maj. Efter avtalsperioden avtalades dessutom om förvärv av en täkt och ett asfaltverk i Göteborgsområdet.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 1 ett resultat på 49 MSEK (105 MSEK). Det lägre resultatet förklaras till sin helhet av minskad försäljningsvolym jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 35,9 procent (48,2 procent).

I kvartal 1 såldes 59 bostäder (Veidekkes andel 56 st.) att jämföras med 238 st. (211 st.) samma period 2017.
Under kvartalet byggstartades inget nytt projekt.

Per sista mars hade Veidekke 2 164 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 905 st. (1 823 st. respektive 1 677 st. Q1 2017.) Under kvartalet färdigställdes ett projekt i Kungsbacka söder om Göteborg med 43 bostäder.

Säljgraden för bostäder i produktion är 84 procent.
Ett nytt projekt, Kolla Parkstad i Kungsbacka, Göteborg med 36 bostäder och en ytterligare säljetapp i Central Park i Lund om 49 bostäder har lagts ut till försäljning under kvartalet.
Projektet Kolla Parkstad mottogs väl av marknaden och per sista mars hade 15 bostäder sålts plus fyra reserverade. I Central Park är 11 bostäder sålda.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” cirka 10 750 enheter varav Veidekkes andel är 9 700 enheter fördelat på cirka 100 projekt.

Under kvartalet förvärvades tre projekt om totalt 900 enheter, samtliga i Mälardalen: Södra Hagalund i Solna, 700 enheter, Järla Torg i Nacka med drygt 100 enheter och i Farsta, Stockholm, 100 enheter.

Förvärvet i Södra Hagalund som nämns ovan omfattar även 23 000 kvm kontor, 4 000 kvm lokaler och är Veidekkes första förvärv i den planerade uppbyggnaden av kommersiell fastighetsutveckling.

Gemensamt för den svenska bostadsmarknaden är att försäljningen i successionen varit bra under januari och februari, delvis drivet av de nya amorteringsreglerna. Därefter har dock utbudet sjunkit kraftigt. Försäljningen i nyproduktionen har gått ned kraftigt överlag.
Den övergripande orsaken är de kreditrestriktioner som införts under de senaste två åren som innebär att hushållens låneutrymme begränsats kraftigt.

Ytterligare en bidragande orsak till den lägre försäljningen i nyproduktionen är att prisjusteringar inte slår igenom lika momentant samt osäkerheten med långa ledtider till inflyttning.
”Vår bild är att prisnivån nu börjar stabiliseras men på en lägre nivå. Det är dock för tidigt att dra definitiva slutsatser då helhetsbilden störs av inverkan från de nya amorteringskraven”, skriver Veidekke i en kommentar.

Sett till hela bolaget redovisar de ett resultat före skatt för det första kvartalet 2018 på -67 miljoner norska kronor (-3)
Intäkterna steg till 7,0 miljarder norska kronor (6,4).
Orderingången i kvartalet var 6,7 miljarder norska kronor, vilket lyfte orderboken till 31,9 miljarder norska kronor (27,4 miljarder för ett år sedan).

– Marknaden för nya bostäder har sjunkit betydligt i både Norge och Sverige under de senaste kvartalen. I Norge visar bostadsmarknaden tecken på förbättring medan den svenska marknaden fortfarande är svag, uppger Veidekkes vd Arne Giske.

– Bostadsköpare i både länderna spenderar betydligt mer tid på köpprocessen än tidigare och detta bidrar till lägre försäljning och senare start av nya projekt, vilket i sin tur kommer att medföra lägre bostadsproduktion samt påverka intäkter och intjäning, tillägger Veidekke-chefen.

Inom andra segment i Sverige förväntar sig bolaget fortsatt positiv tillväxt i efterfrågan och produktion fram till slutet av 2019.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q1 2018 :

· Omsättning: 2 096 MSEK (2 184 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)

· Resultat: 76 MSEK (121 MSEK),

· Orderstock: 9 996 MSEK (8 996 MSEK)

· Antal sålda bostäder: 59 st. (238 st.)

· Antal bostäder i produktion: 2 164 st. varav Veidekkes andel 1 905 st. (1 823 st. respektive 1 677 st. Q1 2017.)