Nyheter

Vill ha enklare regler utan allmänna råd

Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, berättade om översynen av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Foto: Anna Sjöström

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.
Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler.
Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

– Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Arbetet, ett uppdrag från regeringen som en del av januariöverenskommelsen, går under namnet Möjligheternas Byggregler.
– Det är ett stort förändringsarbete som kommer att ta många år. Vi vill prova en tes, nämligen att ta bort alla allmänna råd, ta bort alla hänvisningar till standarder och om vi ska ha funktionskrav så ska vi precisera dem och ha dem på en hög nivå. Vi ska ha i fokus för vem vi skriver reglerna.

Han vill understryka att arbetet handlar det som Boverket kan styra över, och inte de krav som ställs enligt lagen.
– Kraven står i lagen och den kan vi inte ändra, men vi kan påverka hur sektorn uppnår kraven. Samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Detaljerade anvisningar och lösningar för hur samhällets krav kan tillämpas och uppfyllas kommer att finnas i standarder som bland annat Svenska institutet för standarder, SIS och SEK Svensk Elstandard tar fram. Boverket kommer i framtiden inte längre att hänvisa till standarder i sina regler.
– Det här kan innebära en större frihet att utveckla och tillämpa standarder, säger Sjelvgren.

För att kunna genomföra regelförenklingarna kommer Boverket att samarbeta med olika aktörer och ha dialogmöten.
– Vi äger regelverket så vi ska se till att skapa ett effektivt, tydligt och enkelt regelverk. Vi kan, så att säga, städa hos oss, men för att det är ska bli bra måste andra kroka arm med oss. Jag vill göra det här arbetet tillsammans med andra i sektor, säger Anders Sjelvgren.

Tommy Lenberg, vd för branschorganisationen Byggherrarna, är ”försiktigt positiv” till arbetet, men anser definitivt att regelverket behöver utvecklas.
.– Förändringstakten i samhället ökar och som sektor behöver vi bli mer innovativa och effektiva i vårt sätt att möta kraven som utvecklingen ställer på samhällsbyggandet. Mot den bakgrunden ser vi behovet av ett modernt regelverk med en tydlig rollfördelning, mindre detaljstyrning och större valfrihet för byggherrar och byggsektor att utveckla och verifiera nya lösningar på hur myndighetskraven kan uppnås. Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens, säger han.

– Den här förändringen kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen inom sektorn. Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen påverkar hela byggsektorn, inte minst den europeiska standardiseringen, säger Annika Andreasen, vd, för Svenska institutet för standarder, SIS.

Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och ingenjörsföretag i byggsektorn, välkomnar arbetet.
– En grundlig översyn av de statliga byggreglerna kan skapa nya möjligheter, men det är också viktigt att det göra med omtanke. Arbetet med att klokt forma standarder kommer därmed att bli än viktigare. Jag ser fram emot ett aktivt arbete tillsammans med SIS, säger han.

Boverket kommer nu att skapa en regelmodell för hur myndigheten ska ta fram bygg- och konstruktionsregler. Det sker med hjälp av en prototyp som ska testas för att senare kunna användas för alla avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Det blir skydd mot buller, avsnitt 7 i Boverkets byggregler som kommer att användas som prototyp.
– Att vi valde just det beror på att det innehåller många likande delar som i andra avsnitt, förklarar Anders Sjelvgren.

Det avsnittet kommer att konsekvensutredas, för att sedan remissbehandlas under 2020. Arbetet med alla övriga avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler fortsätter därefter men har ännu ingen beslutad tidplan.  

Fakta: Regeringsuppdragen

  • Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför fått ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS. Projektet går under namnet ”Möjligheternas byggregler”. Senast 20 decebmer 2020 ska uppdraget redovisas för regeringen.
  • Översynen av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, EKS, syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, ha en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. 
  • Uppdraget har en nära koppling till Kommittén för modernare byggreglers uppdrag, och Boverkets ska ha en dialog med dem så länge deras arbete pågår, fram till årsskiftet. Kommitténs uppdrag omfattar dock byggregelverket som helhet, alltså även reglerna i Plan- och bygglagen, PBL, och Plan- och byggförordningen, PBF.
  • Boverket har också ett pågående uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL. I uppdraget ingår att vid behov ta fram författningsförslag med krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer. I det uppdraget ingår att ta fram en modell för tillhandahållande av byggförfattningar som kan tillämpas digitalt. Boverkets arbete i digitaliseringsuppdraget och översynen av byggreglerna kommer att samordnas.