Nyheter

Vill se förenklade regler för flyttbara bostäder

Enligt förslaget får ett tidsbegränsat bygglov ges för sammanlagt högst 15 år. Foto: Getty Images

Det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder.
Det föreslås i en promemoria från Näringsdepartementet som remitteras under veckan.
Syftet är att lösa akut bostadsbrist på kort sikt.

Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tagit fram en promemoria med förslag gällande tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

Regeringen har remitterat promemorian till 85 remissinstanser med svarstid den 31 december 2016.
– Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål.
Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov.

Förenklingen innebär att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs i dag.
Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Syftet med förslaget är att göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till permanent byggnation där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser.

Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bland annat under pågående plan- och byggprocesser.

Det föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017.
Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål föreslås gälla för en begränsad tid. Bestämmelserna föreslås således upphöra att gälla den 1 juli 2023.