Nyheter

Vill se samhällsbyggnadsminister efter valet


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Framtidens goda stad publicerar nu sin slutrapport, med flera rekommendationer för att främja och förbättra den svenska samhällsplaneringen. Ett av de viktigaste IVA-förslagen är att Sverige bör inrätta en post som samhällsbyggnadsminister, för att skapa helhetssyn och begränsa konflikter.

– Samhällsplanering är en komplex verksamhet med lång tidshorisont och som berör oss alla. För att klara det krävs tydligt politiskt ledarskap. Därför behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister efter valet 2018, säger Gabriel Urwitz, styrgruppsordförande för IVA-projektet Framtidens goda stad.

Förslaget om en samhällsbyggnadsminister lanseras i Framtidens goda stads slutrapport, tillsammans med ytterligare ett antal förslag för att optimera framtidens samhällsbyggnad. Bakgrunden är bland annat behoven av hållbart resursutnyttjande, minskad miljö- och klimatpåverkan, samt strukturer som motverkar segregation och sociala klyftor.

IVA föreslår:

1. En vision och ett tydligt politiskt ledarskap. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör intressenter på kommunal, regional och nationell nivå. Beslut får konsekvenser över mandatperioder. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att olika aktörer ska kunna bidra till stadsutvecklingen.

2. Breddad dialog och engagemang. Svensk samhällsbyggnad präglas idag av stuprörstänkande. Fler aktörer måste aktiveras och en vision bör ligga till grund för all samhällsplanering. De aktörer som ska vara med och genomföra arbetet måste vara delaktiga från start.

3. Lös konflikter mellan gällande lagstiftning. De lagar som styr samhällsbyggnadssektorn är överlag fungerande. Dock finns några konflikter, främst gällande miljöbalken och PBL samt hur lagstadgade riksintressen ska vägas mot andra intressen.

4. Stärkt kompetens och kapacitet. Antalet utbildningsplatser för högskole- och civilingenjörer måste utvidgas. Dessutom bör aktörer utanför den kommunala verksamheten bjudas in för att utföra delar av det detaljerade planarbetet, i samverkan med kommunala tjänstemän.

5. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister! Mycket av utvecklingen av städer, tätorter och mindre samhällen är en kommunal angelägenhet. Denna utveckling måste stödjas på nationell politisk nivå för att adressera de stora samhällsutmaningar vi står inför, såsom klimat, miljö, integration och hälsa. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister efter valet 2018.