Nyheter

Vill underlätta för nya aktörer

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan tog emot utredningen. Arkivfoto: Susanne Bengtsson.

Enhetlighet och transparens är ledorden i  ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” som på tisdagen överlämnade  sitt slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Idag lämnade ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” sitt slutbetänkande ”Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) till regeringen. Utredningen fick i uppdrag den 28 maj 2014 att undersöka förutsättningarna för bättre konkurrens inom byggsektorn för ett ökat utbud på bostäder. Bakgrunden är bristen på bostäder, låg byggtakt och Europas högsta byggkostnader.

Enligt utredaren Sten Nyberg är anbudskonkurrensen låg i Sverige. 4,1 är snittet för upphandlingar, och i 20 procent av upphandlingarna finns bara 1-2 anbudsgivare.

– De utländska anbuden är få och kommer endast från företag som redan är etablerade på den svenska marknaden. En viktig faktor för att öka konkurrensen är att underlätta för nya företag att etablera sig. En central fråga är tillgången på byggbar mark.

Utöver markanvisningsprocessen finns andra hinder för utländska, men också för mindre lokala aktörer, att konkurrera. Det handlar bland annat de långa osäkra planprocesserna, den fragmenterade byggmarknaden samt de kommunala särkraven.

Utredningen föreslår i betänkandet att regeringen:

  • Främjar enhetlighet och transparens och tar initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att ”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.
  • Att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.

Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Ett annat förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.