Nyheter

Vinner mot staten om Armémuseum-kontrakt

Högsta domstolen ger nu ett byggbolag rätt mot Statens fastighetsverk, SFV, i en tvist gällande kontraktet för en ombyggnad på Armémuseum.
SFV, som avbröt en upphandling om projektet efter ett domstolskrav på att företagets anbud skulle tas med, måste nu betala 600 000 kronor i skadestånd.

2012 gick Statens Fastighetsverk, SFV, ut med en inbjudan till företag om att lämna anbud i en offentlig upphandling.
Förfrågan avsåg en generalentreprenad för ombyggnad av luftbehandlingssystemet i fläktrum i en flygel på Artillerigården som tillhör Armémuseum i Stockholm.

Som grund för tilldelning angavs att det anbud som hade lägst pris skulle antas.
Anbuden skulle enligt förfrågningsunderlaget vara SFV tillhanda senast den 11 maj 2012.

Två anbudsgivare lämnade anbud och SFV tilldelade entreprenaden till företaget som lämnat det högsta anbudet, cirka en halv miljon kronor högre än det förkastade anbudet.
SFV ansåg att det lägre anbudet inte var fullständigt eftersom det saknades referensprojekt för de uppgivna underentreprenörerna; de lämnade referenserna gällde total- och generalentreprenader utförda av företaget själva.

Byggbolaget vars anbud förkastats, ansökte i förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet.
10 juli 2012, det vill säga den näst sista dagen av anbudens giltighet, meddelade förvaltningsrätten sin dom.

Enligt förvaltningsrätten hade företaget uppfyllt kraven i förfrågningsunderlaget på redovisning av kompetens.
Förvaltningsrätten, som även fann att övriga förutsättningar för rättelse förelåg, förordnade att upphandlingen skulle rättas på så sätt att det omtvistade anbudet skulle tas med i utvärderingen.

17 augusti 2012 beslöt SFV att upphandlingen skulle avbrytas.
SFV gjorde en ny offentlig upphandling året efter och då lämnar det aktuella byggbolaget inget anbud, utan SFV skriver kontrakt med det andra bolaget.

Byggbolaget tog ärendet till rätten och  ansåg att SFV bröt mot lagen om offentlig upphandling, LOU, i maj 2012, när SFV förkastade deras anbud och menar att när SFV i augusti samma år tog beslut om att avbryta upphandlingen så var det på grund av den tid som hade förflutit i samband med begäran om överprövning.

SFV å sin sida menar att det var rätt att förkasta deras anbud och att företaget inte drabbats av någon skada eftersom upphandlingen inte ledde fram till att något kontrakt tecknades.

SFV fick rätt i tingsrätten och hovrätten, men ju rivs de domarna upp.
Högsta domstolen dömer ut skadestånd till byggbolaget på 596 040 kronor och dessutom ska de ersätta byggbolaget för dess rättegångskostnader på drygt 500 000 kronor.