Ekonomi

Vinstvarning från NCC

NCC kvartalsrapport
Tomas Carlsson, vd för NCC. Foto: Henrik Ekberg

NCC:s rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att påverkas negativt av det ekonomiska läget, främst drivet av asfaltverksamheten inom affärsområde Industry. Till följd av bristande projektstyrning görs också orelaterat till detta nedskrivningar i ett fåtal bostadsprojekt i Sverige.

‒ De allra flesta av våra projekt och verksamheter klarar sig väl trots kraftig inflation och ekonomisk osäkerhet. Asfaltverksamheten har dock haft stora utmaningar då vi trots kraftiga prishöjningar mot kund inte fullt ut har kunnat kompensera för ökade kostnader under tredje kvartalet. Vi har också enstaka byggprojekt där projektstyrningen brustit, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Stigande kostnader framför allt för energi och därmed lägre volymer påverkar asfaltverksamheten, tydligast i Danmark och Norge. NCC har höjt priserna mot kund, men det har inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna. Detta påverkar resultatet negativt resten av året, skriver NCC i ett pressmeddelande inför släppet av Q3-rapporten.

Affärsområdets resultat påverkas också av behov av ytterligare pensionsinbetalningar till pensionsstiftelsen för de svenska bolagen för att kompensera för skuldökning, främst till följd av ändrad diskonteringsränta, och värdesänkning i pensionsstiftelsens tillgångar till följd av fallande börser.

Sammantaget gör NCC bedömningen att affärsområde Industry kommer att ha ett rörelseresultat kring noll för helåret 2022. Rörelseresultatet efter perioden Jan-Jun var -65 MSEK.

Affärsområdet har ett omfattande åtgärdsprogram för att fortsatt hantera de höga kostnaderna genom omställning av asfaltverk, anpassning av kapacitet och omfattande kundkontakter.

”Viss press på marginalerna” i entreprenadverksamheten

Resultatet i affärsområde Building Sweden kommer i tredje kvartalet 2022 att belastas av nedskrivningar på 120 MSEK relaterat till ett fåtal bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Detta beror i huvudsak på bristande projektstyrning i de enskilda projekten och inte på det ekonomiska läget.

Generellt i entreprenadverksamheten (affärsområde Building Sweden, Building Nordics och Infrastructure) är det fortsatt viss press på marginalerna till följd av de kraftiga kostnadsökningarna, som inte alltid fullt ut kan kompenseras i pris till kund.

Trots ovanstående kassaflödespåverkande poster räknar NCC med ett gott kassaflöde under resten av året. Det pågående återköpsprogrammet av egna aktier kommer att fortsätta som planerat. Per den 23 september var NCC:s innehav 7 127 463 egna B-aktier av maximala 10 843 582.