Nyheter

​Dubbelt så många mutbrott under 2018

domarklubba på ett bord
I sektorn bygg och anläggning avgjordes 2018 dubbelt så många mutbrottsmål som föregående år, och det är också den sektorn som år 2018 har flest mål. Foto: Getty Images

Under 2018 meddelades 25 domar avseende mutbrott.
Över en tredjedel av domarna handlar om bygg och anläggning och i den sektorn
 avgjordes 2018 dubbelt så många mutbrottsmål som föregående år.
Det visar rapporten 
Mutbrott i Sverige, skriven av Institutet Mot Mutor, IMM.

Det är färre domar än året innan, 25 att jämföra med 33 stycken, men ändå åtalades nästan lika många personer, 44 personer under 2018 och 45 under 2017.
Av de 25 domarna var 21 fällande och dubbelt så många personer fälldes för grovt mutbrott under 2018, som under 2017: 10 personer jämfört med 5. 
I sektorn bygg och anläggning avgjordes i år dubbelt så många mutbrottsmål under 2018 som föregående år, åtta jämfört med fyra. 
Rapporten ger också en bild över den typiske mutbrottslingen.

– Den typiske mutbrottslingen 2018 var en 50-årig man inom privat sektor. De vanligaste mutorna utgjordes av pengar, följt av nöjesresor, sakgåvor och rabatter samt renoveringar, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén, i ett pressmeddelande.

Bland de elva sektorer där mutbrottsdomar meddelats 2018 sticker bygg och anläggning ut. Med sina åtta mål står sektorn för 36 procent av målen.

– Att bygg och anläggning sticker ut i statistiken betyder nödvändigtvis inte att det sker fler mutbrott i just den sektorn, utan kan snarare vara en indikator på att man i sektorn har en ökad medvetenhet och benägenhet att anmäla misstänkta oegentligheter. Det sker också mycket positiva antikorruptions-initiativ i sektorn. Samtidigt är bygg- och anläggningsbranschen särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende, bland annat mot bakgrund av de stora projekt som genomförs i sektorn och som omsätter mycket pengar samt de många gränsytorna mot offentlig sektor, säger Natali Phalén.

En trend som hållit i sig sedan brottet vårdslös finansiering av mutbrott infördes år 2012 är att inga domar har meddelats avseende brottet. I korthet innebär bestämmelsen att näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor.

– Brottet markerar vikten av att företag arbetar proaktivt och riskbaserat för att säkerställa system som motverkar mutbrott begångna genom mellanhänder. Svenska företag verkar också på svårt korruptionsutsatta marknader, som ställer höga krav i det avseendet. Här behövs vägledande domar för vad som i praktiken krävs för att inte anses vårdslös, säger Natali Phalén.

Under året meddelades alltså totalt 25 domar gällande mutbrott: 16 i tingsrätten, 7 i hovrätten och 2 avser strafförelägganden utfärdat av Åklagarmyndigheten. 36 procent av domarna gällde bygg och anläggning. 14 procent inom sport- och fritidsverksamhet och 9 procent inom transport och fordon. 

Totalt åtalades 44 personer och av dessa dömdes 35 stycken. 
Påföljderna blev dagsböter i 12 fall, villkorlig dom i 16 fall och fängelse i 7 fall. 

Bland de fall inom bygg och anläggning som lett till fällande domar finns bland annat:

Bostadsrättsföreningsfallet, Malmö tingsrätt
– Generösa förmåner till ordföranden och styrelseledamot i bostadsrättsförening Malmö tingsrätt.
Ordföranden och en styrelseledamot i en bostadsrättsförening tog emot förmåner från företrädaren för ett servicebolag och från en verksamhetschef vid ett byggföretag.
Samtliga fyra personer dömdes, det längsta straffet var ett år och  tre månader i fängelse.
Ärendet är överklagat.

Entreprenadfallet, Svea hovrätt 
– Faktureringskarusell vid hotellombyggnation.
En projektledare vid ett hotellföretag var ansvarig för att projektleda ombyggnationer och renoveringar, varvid projektledaren bland annat tecknade avtal och följde upp de beställda arbetena. Vid ombyggnationer hade hotellföretaget anlitat en byggentreprenör. Byggentreprenören mottog sammanlagt 26 miljoner kronor från hotellföretaget för att utföra arbetena. Byggentreprenören hade sedan överfört 4,2 miljoner kronor av de 26 miljonerna till ett annat bolag. Från det bolaget överfördes i sin tur fyra miljoner kronor till ett av projektledaren helägt bolag. 
Projektledaren dömdes för tagande av muta til fängelse i två år och nio månader. 

Köpenhamnsfallet, Luleå tingsrätt
– Faktureringskarusell med osanna fakturor för nöjesresa och pengaöverföringar.
En fastighetsansvarig vid ett företag åkte till Köpenhamn tillsammans med två anställda hos företags underentreprenör. Underentreprenörsbolaget betalade för resan, enligt faktura utställd av den fastighetsansvariges barns bolag. Underentreprenörsbolaget betalade också andra fakturor utställda av barnets bolag. Dessa fakturor avsåg enligt fakturatexten grävarbeten och uppgick till totalt 93 125 kronor.
Fyra personer dömdes, dagsböter i samtliga fall. Domen är delvis överklagad. 

Fakta: IMM

  • Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.
  • IMM:s uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.
  • Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.