Nyheter

100 miljarder extra till infrastruktur

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman.

Infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin har presenterat regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen för 2018-2029.
Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än i nu gällande plan.

I infrastrukturpropositionen Investering i framtiden- innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21) föreslås de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029 öka kraftigt. Det innebär en satsning på drift och underhåll men också på nyinvesteringar.

– Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. De ökade resurser som vi nu föreslår gör det möjligt att stärka infrastrukturen i hela landet men vi lägger även en del av pengarna på nyinvesteringar så att vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Förseningarna och störningarna i tågtrafiken ska mötas med ett kraftigt förstärkt järnvägsunderhåll.
Regeringen har ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder per år 2016-2018. Nu växlas arbetet upp och anslaget till drift- och underhåll av järnvägen ökar med totalt hela 47 procent perioden 2018-2029 jämfört med perioden 2014-2025.
Även resurserna till vägunderhåll ökar.

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman.
Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.
– Den här infrastrukturpropositionen ger ekonomiska ramar för fler tåg i tid och mer gods på järnväg. Vi sätter också upp ett mål om nya stambanor för höghastighetståg. De är alla viktiga delar i en omställning av transportsystemet, säger Isabella Lövin (Mp), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Särskilt fokus riktats mot näringslivets transporter.
Godsets framkomlighet är en prioriterad fråga och regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och via sjöfart.

Bakgrund:
Den nuvarande nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet gäller för perioden 2014–2025.
Regeringen har inhämtat underlag om inriktning och ekonomiska ramar från Trafikverket.
Regeringen anser att planeringsperioden även fortsättningsvis bör vara tolv år och har nu lagt fram en proposition med förslag om ekonomiska ramar och inriktning för nästa planperiod 2018–2029.
Efter riksdagsbeslut fortsätter arbetet med åtgärdsplanering vilket innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i planen identifieras.