Bostadsbyggande

16 förslag för att skynda på bostadsbyggandet

Bygg i Tid presenterar 16 förslag på reformer för att snabba upp tiden från idé till bygglov. Foto: Getty Images

Initiativet Bygg i Tid en lanserar en reformagenda med 16 förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan.

– I dag tar det i snitt fem år från att en planprocess inleds till det första spadtaget. Det bromsar upp bostadsbyggandet och påverkar hela samhällsutvecklingen. Det vill vi ändra på, säger Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM.

Tillsammans med ett antal experter och branschaktörer har Initiativet arbetat fram 16 konkreta förslag till områden att reformera. Några av hörnpelarna i reformagendan är:

  • Bostadsbyggande behöver betraktas som ett angeläget samhällsintresse och därför ges en större tyngd i avvägningar mot andra samhällsintressen som exempelvis strandskydd, riksintresse och artskydd. Det handlar främst om att åstadkomma en bättre samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.
  • Tillämpningen av regelverk behöver förtydligas inom områden som utbyggnad av allmän plats i exploateringsavtal, och upphandling och återvinning av moms knutet till detta.
  • Det behöver också skapas vidareutbildningar med inriktning på stadsbyggande och myndighetsutövning – riktat till kommunala detaljplanehandläggare, men också till tjänstemän på länsstyrelserna och branschens projektledare.
  • Reformagendan innehåller även förslag kring områden som införande av ett nationellt ärendehanteringssystem, effektivisering av lantmäteriförrättningar, förtydligande av Länsstyrelsens ansvar för bostadsförsörjningen samt kommunernas debitering av plankostnader.
Nancy Mattsson, JM
Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM och initiativets ordförande. Foto: Sandra Birgersdotter-Ek

Många utredningar i planprocessen

Under arbetet med reformförslagen har, i kartläggning och intervjuer, bilden stärkts av att utredningsbördan i planärenden ökat väsentligt under senare år. Såväl målkonflikter i lagstiftningen som intressekonflikter mellan olika aktörer driver fram allt fler och alltmer komplicerade utredningar. Det är numera inte ovanligt att en genomsnittlig planprocess inbegriper 20-30 utredningar inom olika sakområden.

– Vår ambition är att skapa en öppen och konstruktiv dialog mellan samhällsbyggandets aktörer. Vi vill framförallt bidra till att gå från ord till handling. Att korta ledtiderna inom plan- och tillståndsprocesser är komplext och kräver ett helhetsgrepp. Vi bedömer att vår reformagenda har goda förutsättningar att ge betydande och snabba resultat, säger Nancy Mattsson.

Den 1 juni i år lanserades initiativet Bygg i Tid. Målet är att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostadsbyggande. Bakom initiativet står JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-fastigheter.

Hela rapporten med reformförslagen finns att läsa här.

Bygg i Tids 16 förslag

Lagstiftning:
1. Lagregler om exploateringsavtal: utvecklad vägledning på Boverkets Kunskapsbanken.
2. Tillämpning av LOU vid utbyggnad av allmän plats och VA: utvecklad vägledning från Boverket.
3. Momshantering vid plangenomförande: regeringsuppdrag om vägledning.
4. Avvägningar mellan bostadsförsörjningen och miljöskyddet måste möjliggöras. Miljöbalken kompletteras med tydligare regel att prövningar ska ske utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
5. Större möjlighet till dispens från strandskydd vid tätortsutveckling.
6. Avvägningsmöjlighet kring nyttan av bostadsbyggande i förhållande till riksintressen.
7. Ökad möjlighet att pröva dispens från artskydd vid tätortsutveckling, förenad med villkor om
skydds- och kompensationsåtgärder.
8. Artskydd i tätortsmiljö: utvecklad vägledning från Boverket och Naturvårdsverket.
9. Miljökvalitetsnormer: skyndsam utvärdering av pågående utredning med eventuella tilläggsdirektiv för att underlätta bostadsbyggande.
10. Fastighetsbildning: utredning av lagstiftning och organisation.

Arbetsreformer:
11. Lantmäteriet: översyn av organisation och arbetsformer.
12. Detaljplanearbete: kompetenshöjande vidareutbildningar.
13. Bygglov: enhetlig standard för ansökningshandlingar samt kompetenshöjande vidareutbildning.
14. Länsstyrelsen: förtydligad instruktion avseende Länsstyrelsens ansvar för bostadsförsörjningen, så att det får avtryck i handläggning och avvägning mot andra intressen.
15. Nationellt ärendehanteringssystem för plan- och byggärenden.
16. Plankostnader får inte tas ut förrän planen vunnit laga kraft.