Nyheter

200 miljoner till klimatanpassning

Regeringen satsar 200 miljoner kronor extra på klimatanpassning i budgetpropositionen för 2015. Pengarna ska användas till att anpassa svenska städer till ett förändrat klimat som medför risker som översvämningar och skred.

Enligt förslaget ska 150 miljoner användas till kommunernas förebyggande arbete. Pengarna fördelas av MSB inom anslaget för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. För 2015 kommer det därmed att totalt finnas 175 miljoner kronor som kommunerna kan söka hos MSB.

Resterande 50 miljoner kronor är en permanent ökning av Miljödepartementets anslag för klimatanpassning.

För 2015 kommer totalt 165 miljoner kronor att gå till att öka kunskapen om klimatförändringar och dess effekter på samhället, för att underlätta planering och anpassning. Fördelning av medlen till de myndigheter som berörs beslutas i regleringsbreven i slutet av december 2014.

På listan över vad som behöver göras framöver märks förbättrade karteringar av skred- och översvämningsrisker, samt beräkningar av framtida havsnivåhöjningar. Regeringen vill också förtydliga hur ansvarsfördelningen ser ut, både inom den offentliga sektorn men också mellan offentlig och privat sektor.