Nyheter

300 miljarder för halverad energiförbrukning

Energianvändningen i byggnader kan halveras till 2050, men det kostar 300 miljarder dollar. Det hävdas i en internationell studie där Skanska deltar som enda nordiska företag.

Energinotan för världens samlade byggnadsbestånd kan minskas med 52 procent till 2050. Det är dessutom möjligt att ta fram byggnader som producerar eller återvinner lika mycket energi som de konsumerar.

De nödvändiga energiinvesteringarna går att genomföra med dagens energipriser och med återbetalningstid på mindre än tio år. Kostnaden för detta ligger på cirka 300 miljarder dollar.

Detta är några av de viktigaste slutsatserna i forskningsrapporten ”Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings”, som offentliggjordes under måndagen av World Business Council för Sustainable Development (WBCSD). Det är en av de mest omfattande studierna hittills inom energieffektiviseringsområdet.

Projektledare är svensken Christian Kornevall som tidigare arbetat som miljökoncernchef på ABB, men som nu leder arbetet med WBCSD-studien.

En av forskarna som granskat slutsatserna i rapporten är svensken Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys vid internationella miljöinstitutet IIIEE i Lund. Han är bland annat rådgivare till FN:s utvecklingsprogram UNPD samt har bidragit till klimatpanelen IPCC:s arbete.

— Det är intressant att industrin bedömer att det går att bygga nollenergihus. Det gäller att vi får igång tillverkningen av dessa hus för att få ner klimatutsläppen. Det kommer att skapa en ny marknad inom byggsektorn, säger Thomas B Johansson.

Skanska är ett av de fjorton internationella företag som tillsammans med WBCSD ligger bakom rapporten. Skanska är den enda nordiska deltagaren tillika enda byggföretaget.

— Om inte omedelbara insatser görs kommer tusentals nya byggnader att uppföras utan hänsyn till energieffektivitet och miljontals befintliga, ineffektiva, byggnader som använder mer energi än nödvändigt kommer att finnas kvar även 2050, säger Johan Karlström, vd och koncernchef i Skanska, i ett uttalande.

I studien, som bygger på omfattande forskning, har en avancerad datormodell utvecklats som analyserar energianvändningen för miljontals befintliga och nya byggnader fram till 2050.

Med hjälp av simuleringar har forskarna kunnat identifiera den smartaste kombinationen av ekonomiska, tekniska, beteendemässiga och politiska initiativ för att byggsektorn ska klara sina klimatinsatser.

För att byggsektorn ska klara sitt långsiktiga klimatåtagande måste dock klimatutsläppen minska med närmare 80 procent. För det ska vara möjligt behövs politiska beslut och ekonomiska mer incitament.

Sex förslag till åtgärder för byggsektorn:

1. Skärp byggnormernaoch satsa på miljöklassningar och energideklareringar. Inför inspektioner och energirevisioner för att se till att byggnaderna håller måttet.

2. Använd subventioneroch prisincitament för att stimulera energieffektiva investeringar som har mer än tio års återbetalningstid.

3. Myndigheterna bör i sina upphandlingar och stödutbetalningar uppmuntra byggbolagen att ta hänsyn till energiförbrukningen och att nya designlösningar och innovationer integreras i nya byggprojekt.

4. Satsa på forskning och utvecklingav energibesparande teknik. Bara en tredjedel av de nödvändiga energiinvesteringarna har en återbetalningstid som är kortare än tio år.

5. Utveckla och använd avancerad teknikför att möjliggöra ett energisparande beteende.

6. Utbilda medarbetare men även kunder och hyresgäster i energisparande.

7. Skapa en energimedveten kultur i samhället.

Senare i år kommer Skanska och de andra företagen bakom forskningsstudien att återkomma med förslag på effektiviseringsåtgärder kopplat till rapporten.