Nyheter

Akademiska Hus förlorade LOU-tvist

Akademiska Hus förlorade målet i kammarrätten i Sundsvall. 
Domen innebär att de måste följa lagen om offentlig upphandling och ska betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift. 

Kammarrätten fastslår därmed Förvaltningsrättens dom från juni 2014. 
2011 ingick Akademiska Hus Norr AB, som då var ett av sex dotterbolag till Akademiska Hus, ett generalentreprenadavtal med Rekad Entreprenad AB. Avtalet gällde på- och tillbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Avtalet var värt 39 130 000 kronor. 

I september 2012 ansökte konkurrensverket om en upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor för en otillåten direktupphandling och skadeståndet fastslogs i Förvaltningsrätten. 

Akademiska Hus överklagade då till Kammarrätten. De menar att de inte är en upphandlande myndighet eftersom de bedriver verksamhet i konkurrens och på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och själva bär verksamhetens förluster. De anförde också bland annat att förvaltningsrättens domslut är riktat till fel part, eftersom det var dotterbolaget som gjorde upphandlingen. Akademiska Hus hänvisar även till en dom gällande Sveaskog Förvaltnings AB, där förvaltningsrätten avslog en begäran om prövningstillstånd mot det statliga bolaget. 

Konkurrensverket anförde bland annat att bolaget är offentligt styrt, att dotterbolaget har haft exakt samma uppdrag och liknande villkor och att de behov som Akademiska Hus tillgodoser för universitet och högskolor inte uppenbart är av industriell eller kommersiell karaktär. 
Och Kammarrätten gick alltså på Konkurrensverkets linje. 

I ett pressmeddelande säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom: 
– Domen är principiellt viktig och vi välkomnar kammarrättens besked.