Nyheter

Åklagaren vill se lagändring

I veckans program tog Uppdrag Granskning upp fallet med dödsolyckan i Solna. Bild: Skärmdump från Uppdrag Granskning

 Ingen har åtalats för dödsolyckan i Solna, som SVT:s Uppdrag Granskning tog upp i sitt program på onsdagen.
Utredningen har inte kunnat avgöra ansvarsfrågan.  
– Om jag fick önska så hade det varit så att en huvudentreprenör har ansvaret fullt ut för säkerheten på arbetsplatsen, säger åklagare Christer Jarlås.
– Vi har redan sådana regler, det gäller bara att entreprenörerna ute på byggena följer dem, svarar Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Inget av de företag som var med och byggde Vattenfalls kontor i Arenastaden tar på sig ansvar för dödsolyckan, och ingen har, trots omfattande utredningar, kunnat ställas till svars och dömas.

Åklagaren Christer Jarlås valde att inte åtala någon, eftersom han ansåg sig inte kunna styrka exakt vem som var ansvarig för de olika bristerna.    
– Om jag fick önska så hade det varit så att en huvudentreprenör har ansvaret fullt ut för säkerheten på arbetsplatsen och är skyldig att se till att alla underentreprenörer hela vägen uppfyller alla krav som är och brister, så att det är huvudentreprenören som är ansvarig, säger han i programmet.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, tycker att åklagaren inte har tagit hänsyn till den lagstiftning som finns.

– Vi har ett regelverk, och det finns ett huvudansvar. Alla arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar, som de kan delegera ner till medarbetare, till exempel platschefer, eller upphandlade underentreprenörer. Men det gäller att alla entreprenörer ute på byggarbetsplatserna följer reglera. Här vill vi ha hjälp av Arbetsmiljöverket, genom till exempel oanmälda kontroller.

Byggnads skriver i en kommentar efter Uppdrag gransknings program att man vill  se en lagändring så att huvudentreprenören blir fullt ansvarig för säkerheten på bygget.  

– Det är glädjande att åklagaren delar vår syn på huvudentreprenörsansvaret. Huvudentreprenörsansvaret hoppas vi kommer att bli en del av lösningen på den ohälsa och arbetsmiljöbrister vi ser på byggena idag, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Peab, huvudentreprenör på bygget där olyckan inträffade, kommenterar inslaget på sin hemsida:”Uppdrag granskning ifrågasatte rättsväsendets beslut att inte väcka åtal i det aktuella fallet. När det gäller uppgiften att utkräva ansvar måste vi dock förlita oss på rättsväsendet, den uppgiften ska inte ligga på någon annan. Däremot är det bra att Uppdrag granskning väcker frågan om vi behöver förändringar i lagar och regler för att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet i branschen”.

Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson, som är avsändare av kommentaren, säger:

– Vi arbetar i en bransch med riskfyllda arbetsmoment. Många menar att vägen till säkrare arbetsplatser går via ett stärkt huvudentreprenörskap. Utgångspunkten för det resonemanget är att det är Peab och de andra stora entreprenörerna som ska ta ansvar för att sanera branschen. Jag håller med, visst ska vi som är ledande byggföretag fortsatt ta ett stort ansvar, men det man ska komma ihåg är att branschen i dag består av 100.000 företag där en tredjedel har kollektivavtal.

– Om vi verkligen vill arbeta för en stark och sund byggbransch i Sverige handlar det inte bara om skärpta regler. När man pratar om att överföra olika typer av arbetsgivaransvar till andra parter än den utförande måste man beakta dels hur detta påverkar incitamenten hos arbetsgivare på olika nivåer att verkligen ta ansvar och hur arbetsmiljön egentligen påverkas och dels att regler måste kunna följas av samtliga aktörer i branschen och det måste också kunna kontrolleras. Annars uppnår man inte den förändring vad gäller arbetsmiljö i branschen som eftersträvas samtidigt som konkurrensen fortsätter att snedvridas.