Nyheter

Alla överklaganden mot Karlastaden avslås

Karlastaden kommer att växa fram på gammal industrimark, granne med Lindholmen Science Park och med utsikt över Göteborgs hamninlopp. Bild: Serneke

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå samtliga överklaganden som lämnats in mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen för Karlastaden.

– Ett mycket glädjande besked naturligtvis! Även om vi varit optimistiska inför domstolens beslut, känns det bra att komma vidare mot en officiell byggstart. Göteborg behöver fler bostäder och en dynamisk stadsutveckling. Karlastaden kommer att bidra med detta och bli en tillgång för staden, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group och initiativtagare till den nya stadsdelen på Lindholmen.

Det var efter att kommunfullmäktige i Göteborgs stad den 15 juni klubbade igenom detaljplanen för Karlastaden som fem olika överklaganden lämnades in. Samtliga har nu alltså fått avslag i mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att kommunen har handlagt aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning i enlighet med PBL. Domstolen anser att de invändningar som har framförts av klagandena mot detaljplanen inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet. Det har inte heller i övrigt framkommit något som utgör skäl att upphäva beslutet. Överklagandena ska därför avslås”, kommenterar domstolen sin dom.