Statistik & Analys

Byggkostnaderna fortsätter att öka

Kostnaderna för bostadsbyggande ökar rejält, enligt SCB. Bild: Gettyimages
Kostnaderna för bostadsbyggande ökar rejält, enligt SCB. Bild: Gettyimages

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,4 procent i juli, jämfört med förra månaden. Vid en jämförelse med juli förra året ökar indexet med hela 14,6 procent, enligt Statistiska Centralbyrån, vilket är den största förändringen i årstakt sedan 1980.   

Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har haft stor påverkan, enligt SCB.

Dyrt drivmedel

Entreprenörens kostnader står för 82 procent och byggherren för 12 procent av Byggkostnadsindex. Entreprenörernas kostnader steg under året med 13,1 procent, vilket bidrog med 10,8 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 21,9 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 3,8 procentenheter.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 30,8 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 68,9 respektive 59,2 procent.

Utveckling för olika byggvaror juli 2021–juli 2022. Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms. Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Armeringsstål

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 20,7 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål att vara höga, men de har minskat efter april 2022. Kostnaderna för armeringsstål samt järn och stål inklusive armeringsstål steg med 50,7 respektive 35,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022, enligt SCB.

Byggföretagen

Enligt Byggföretagen märker man allt tydligare bland medlemmarna att kostnadsökningen ligger på en väldig hög nivå och i förlängningen påverkas nyproduktionen av bostäder.

– Beställarna avvaktar och skjuter byggstarter framåt. Det har att göra med att nya projekt som ska komma ingång tvingas ta höjd för prisuppgången, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.