Nyheter

Allt fler bygger bostäder

De senaste månaderna har bostadsbyggandet börjat vända uppåt trendmässigt. Byggandet har ökat under tre av de fyra senaste månaderna och i februari påbörjades ungefär 1?500 bostäder vilket var 40 procent mer än under motsvarande månad 2009. Under de senaste tolv månaderna har knappt 17?000 bostäder byggstartats. Marknaden drivs uppåt av ett ökande flerbostadshusbyggande medan småhusbyggandet än så länge endast bottnat ur. Under de närmsta månaderna räknar vi med att även byggandet av småhus ökar, framför allt baserat på att småhusfabrikanternas orderingång ökat kraftigt det senaste halvåret. Förutsättningarna för en ökande aktivitet är goda under det närmsta året. Räntorna kommer att ligga fortsatt lågt, befolkningstillväxten är hög, arbetslösheten har slutat att öka och bostadspriserna utvecklats positivt. Prisernas fortsatta uppgång är dock osäker. Finansinspektionen väntas rekommendera ett lånetak som införs från den första juli vilket syftar till att dämpa utlåningen till hushåll och därmed bostadsprisväxten. Beroende på hur det utformas kan det även leda till att priserna faller. Då samtidigt räntan får en successiv höjning kommer detta verka dämpande. Vi uppskattar att bostadspriserna får en flat utveckling det närmsta året med varken större uppgångar eller fall att vänta. Effekten på bostadsbyggandet kommer då att vara svagt positiv. Skulle priserna falla mer kommer byggandet med säkerhet att dämpas och vi kan då få en längre period med ett lågt bostadsbyggande, en situation som liknar den under mitten av 90-talet. Thomas Ekwall