Nyheter

Allvarliga byggolyckor vanligast hos små företag

En omfattande forskning från Arbetsmiljöverket visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för säkerheten på arbetsplatsen. Fotograf: Mia Åkermark


Små företag och underentreprenörer är överrepresenterade när det gäller olyckor på arbetsplatsen.
Även ålder spelar in. Unga drabbas oftare, men skadorna är allvarligare bland äldre.
Det visar kunskapssammanställning av internationell forskning som Arbetsmiljöverket låtit göra.

Arbetsmiljöverket i Sverige har gjort en kunskapssammanställning av internationell forskning om risker och säkerhet i byggbranschen, en bransch som toppar olycksstatistiken och är den hårdast drabbade sektorn när det gäller dödsfall på jobbet. De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med dödlig utgång i byggbranschen är fallolyckor och fordonsolyckor. 2015 omkom tre personer. 

Storleken på företaget påverkar risken för olyckor.

– Vi kan konstatera att sannolikheten för olyckor med allvarliga konsekvenser inom byggbranschen är större i små företag och att sannolikheten för olyckor överhuvudtaget är större hos underentreprenörer, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö, vid Luleå tekniska universitet.

Studien baseras på 401 forskningsartiklar som i huvudsak är hämtade från byggindustrin i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan.

En av forskningsteamets slutsatser efter att ha studerat internationell forskning på området, är att byggbranschen, oavsett land, är högt drabbat av olyckor. Dessutom är det större risk för byggarbetare att råka ut för olyckor om de inte behärskar språket på byggplatsen.

– Arbetskraft med bristande språkkunskaper tenderar att råka ut för fler och allvarligare olyckor än andra. Det är kopplat till att de har svårare att ta till sig säkerhetsinformation, kulturer med mera, säger Jan Johansson.

Han säger också att fenomenet att jobba in en arbetsdag, som många yrkesarbetare gör, kan vara en riskfaktor.
– När man förlänger arbetsdagen ökar risken för olyckor.

Studien visar också att yngre personer oftare råkar ut för olyckor, men att allvaret ökar med åldern och att dödsolyckor ofta drabbar dem över 50 år.

– I de flesta länderna är de yngre åldersgrupperna överrepresenterade vid byggolyckor men olyckorna blir allvarligare i takt med stigande ålder. Den ökade erfarenheten som följer med ålder kan inte till fullo kompensera åldersfaktorns inverkan, säger Jan Johansson.

– Äldre är skörare än yngre, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes och miljömedicin vid Umeå universitet.

Han presenterar ett samband mellan de branscher där dödsolyckor är vanligast, som transport, byggindustrin, jordbruk och skogsbruk.

– Personer i dessa branscher jobbar på tillfälliga arbetsplatser, de är på olika och nya platser och sitter inte still på samma arbetsställe. Fordon och fall är de vanligaste orsakerna till olyckor och dödsfall på arbetsplatsen, dessa faktorer måste vi lyfta, säger Bengt Järvholm.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av en allvarlig arbetsolycka med minst 14 dagars sjukskrivning, sett över alla branschen. Omkring 50 personer per år omkommer på jobbet. Nio av tio är män. Enligt Arbetsmiljöverkets forskningsrapporter påverkar könsnormer och en machokultur på arbetsplatser attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. 

– Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt Jan Johansson har ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för säkerheten på byggarbetsplatsen. Förebyggande säkerhetsarbete har betydelse för arbetarnas hälsa och kan också vara en ekonomisk vinst för företagen. 

–Det finns ingen universallösning. Det kommer ny teknik som kan bidra till att minska olyckorna, men det kommer också nya problem. Byggbranschen är dålig på att utnyttja forskningen. Det råder stor brist på forskning om risk och säkerhet i byggbranschen.