Politik

Amorteringskravet och bolånetaket ska utredas

Finansmarknadsminister Niklas Wykman Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amorteringskravet och bolånetaket ska utredas, meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Regeringen har därför tillsatt en kommitté som får i uppdrag att utreda hur de fungerat hittills, samt se över hur de kan utformas framöver.

– Riskerna med hushållens höga skuldsättning behöver hanteras, och de regelverk som används för detta ska vara effektiva och proportionerliga. Hur detta bäst låter sig göras är en viktig och svår fråga och en gedigen utredning kan bidra till att fördjupa kunskaperna. Syftet är att utveckla makrotillsynen, inte avveckla den, särskilt då kunskapsläget ständigt går framåt, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Kommittén har som huvuduppgift att analysera vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning och hur åtgärder så som amorteringskrav kan motverka dessa risker. Dessutom kommer kommittén att analysera om amorteringskrav kan utformas mer ändamålsenligt. Utredningen kommer också kunna bidra till att utveckla konsekvensanalysen för ett politikområde som är under utveckling och förändring och där en rad åtgärder vidtagits.

– Vi vill stärka förutsättningarna för att hantera systemrisker och därmed lägga en grund för en växande ekonomi med goda villkor för både hushåll och företag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Kommittén består av professorn Peter Englund, ordförande, dekanen Susanne Ackum och professorn John Hassler. Ett antal sakkunniga från akademin, statsförvaltningen och näringslivet kommer också att bjudas in att medverka i utredningen.  

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.

Läs mer på regeringens hemsida.