Nyheter

Ändrade byggregler <br></br> från 1 juli

Den 1 juli träder Boverkets ändrade byggregler i kraft. Ändringarna berör främst tillgänglighet, bostadsutformning, säkerhet vid användning och rumshöjd.

Reglerna i dessa avsnitt, samt gällande driftsutrymmen, har fått en grundlig genomarbetning. De har blivit tydligare och dessutom EU-anpassats till nya Europastandarder.

De största förändringarna märks i avsnittet om tillgänglighet, meddelar Boverket. Bland annat ska huvudentrén till byggnader kunna användas av alla, även rullstolsburna.

Gällande säkerhet i boendet är budskapet i de ändrade byggreglerna att trösklar helt bör undvikas. Råden är också mer utförliga om användning och placering av ledstänger och stödhantag, samt om kontrastmarkering av trappor.

Från den 1 juli gäller de ändrade byggreglerna, med övergångsbestämmelser som gäller under ett år. De gamla reglerna får tillämpas på arbeten som påbörjas, eller där bygganmälan görs före, den 1 juli nästa år.

Några av de väsentliga ändringarna:

Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen (avsnitt 3):

 • Föreskrifterna om tillgänglighet på tomter och i byggnader (entré- och kommunikationsutrymmen) är tydligare, till exempel om gångvägar, gångytor, kontrastmarkeringar och belysning.
 • Tillgänglighet till byggnad — huvudentrén ska kunna användas av alla.
 • Undantag från tillgängligheten till byggnad gäller endast småhus, ramp ska kunna ordnas på tomten.
 • Tunga dörrar ska kunna öppnas — bör ha automatiska dörröppnare.
 • Hänvisning till SS-EN 81-70 för mått och lämpliga manöver- och signalorgan i hissar.
 • Utformningen av tillgängliga toaletter i publika lokaler har preciserats.
 • Större samlingslokaler ska vara tillgängliga inklusive podier och scener — dock inte samtliga åskådarplatser.
 • Receptioner utrustas med teleslinga.
 • Takterrasser som kompletterar tillgängliga och väl placerade balkonger behöver inte vara tillgängliga från början, ramp ska kunna ordnas.
 • För en grupp boende får rum delvis sammanföras till gemensamma utrymmen, till exempel i seniorbostäder.
 • Bostäder för en studerande (mindre än 25 kvadratmeter) behöver inte vara avskiljbara.
 • Uttrycket god arbetsmiljö tas bort, hänvisning till Arbetsmiljöverket.
 • Avståndet till avfallsutrymmen för hushållsavfall bör inte överstiga 50 meter.
 • Plats för källsortering ska finnas i bostadslägenheter.

Säkerhet vid användning (avsnitt 8):

 • Regler för säkerhet på tomtmark samlas i ett eget avsnitt, 8:9.
 • Nya regler om skydd mot fall på tomtmark.
 • Reglerna om taksäkerhet har omarbetats till funktionskrav.
 • Hänvisning till SS-EN 1176-1 i standardserien för utformning av säkra lekredskap.
 • Nytt råd om stödhandtag vid duschplats.
 • Utförligare råd om användning och placering av ledstänger.
 • Kontrastmarkering av trappor.
 • Hänvisning till provningsmetod för bestämning av stegsäkerhet på golv.
 • Gränsvärde för skydd mot halka på torra ytor.
 • Nytt råd om att trösklar bör undvikas.
 • Nytt råd om klämskydd i dörrar i skolor, förskolor och entrédörrar till bostäder.
 • Omarbetning av avsnittet om glas. Föreskriften delas i tre delar som behandlar tre olika risker var för sig; sammanstötning, skärskador och fall genom glas.
 • Nytt råd för val av glaskvalitet för lågt sittande glas i bostäder.
 • Sänkt temperaturgräns för åtkomliga delar på spisar.

Brandskydd (avsnitt 5):

 • Nya brandklasser från den europeiska brandklassifikationsstandardserien (SS-EN 13501 del 1-5) har förts in i föreskrifterna.
 • Verifierbarheten har ökats genom att vi på vissa områden hänvisar till nya europeiska standarder för enskilda produkter, till exempel sprinkler.