Nyheter

Ansökan om överprövning avslogs

Vid Trafikverkets upphandling i projekt Hallandsås avseende ”Utförandeentreprenad för utförande av Järnvägstekniska arbeten Bandel 628”, antogs Infranord ABs anbud såsom det mest ekonomiska. Beslutet överklagades av Strukton Rail AB som menade att transparens- och likabehandlingsprinciperna åsidosatts.

Förvaltningsrätten i Falun avslog emellertid Struktons ansökan om överprövning. Företaget söker nu stöd i högre instans.

Upphandlingen genomfördes i form av förhandlat förfarande om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Beslut om att tilldela Infranord entreprenaden meddelades den 5 november 2012.

Strukton ansökte då om överprövning och yrkade i första hand en ny utvärdering utifrån hur anbuden förelåg när anbudstiden löpte ut. I andra hand yrkade företaget att upphandlingen skulle göras om. 

Strukton menar att Trafikverket, i strid mot transparens- och likabehandlingsprinciperna, efter anbudstidens utgång ändrat förutsättningarna i upphandlingen och då även låtit leverantörerna ändra sina anbudspriser. Vidare anser man utvärderingsmodellen och dess utvärderingskriterier vara så otydlig att den strider mot transparensprincipen.

I bestridandet anger Trafikverket att alla anbudsgivare fått samma möjlighet att ändra sina anbud, och att villkoren inte ändrats så väsentligt att en ny upphandling skulle krävas. Dessutom anser man att utvärderingsmodellen uppfyller såväl kraven på öppenhet som transparens.

Ett förhandlat förfarande innebär att utvalda leverantörer bjuds in och att en förhandling sker om kontraktsvillkoren, därvid ges större möjlighet att anpassa anbuden för att få fram bästa anbud.

Trafikverket skickade efter anbudstidens slut en "Begäran om komplettering avseende försäkring" där den ursprungligt angivna försäkringsplikten för entreprenören tagits bort. Infranord sänkte då sitt anbudspris och tilldelades kontraktet. Trafikverket hänvisar till ett beslut fattat av projektets styrgrupp den 28 september 2012 om att samtliga kommande entreprenader ska omfattas av en av Trafikverket tecknad projektförsäkring.

Förvaltningsrätten anser därför att ändringen hade saklig grund och att kraven på tydlighet och transparens uppfyllts. De gör den sammantagna bedömningen att ändringen inte kan betraktas som väsentlig i förhållande till ursprungligt förfrågningsunderlag.

Strukton har även gjort gällande att Infranords sänkning av anbudspriset är mer än vad som kan motsvaras av ändringen avseende försäkringsplikten. Trafikverket har inte funnit anledning att ifrågasätta det justerade priset som förutom försäkringspremien även omfattar andra aspekter som kan ha påverkat. Förvaltningsrätten delar här Trafikverkets uppfattning.

I sitt andrahandsyrkande anger Strukton att utvärderingsmodellen inte uppfyller kraven på transparens och likabehandling. Det har därför varit omöjligt för anbudsgivarna att utläsa hur ett konkurrenskraftigt anbud ska utformas.

Trafikverket har i upphandlingen använt sig av en så kallad absolut mervärdesmodell som även inkluderar en "målformulering". Förvaltningsrätten anser att det tillräckligt tydligt framgår hur mervärdet sätts.  De ser inte att utvärderingsmodellens utformning på något sätt inneburit att Trafikverket åsidosatt utvärderingskriterierna.  

Strukton gör slutligen gällande att deras anbud borde fått ett högre mervärde. Enligt Förvaltningsrätten har Strukton inte visat att Trafikverket utfört anbudsutvärderingen felaktigt eller i strid med likabehandlingsprincipen. 

Sammanfattningsvis anser Förvaltningsrätten att Strukton inte på någon punkt har visat att det finns skäl för ingripande enligt LUF och man har därför avslagit företagets ansökan om överprövning.

Strukton har nu lämnat in ett överklagande till Kammarrätten.