Nyheter

Användningen av byggmaterial måste bli mer resurseffektiv

Anna Sander och Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler. Foto: Kristian Pohl

Byggande och rivning genererar en tredjedel av samhällets totala avfallsmängder inom såväl EU som i Sverige.
I Sverige handlar det om drygt nio miljoner ton avfall per år, varav nästan nio procent räknas som farligt avfall. Kommittén för modernare byggregler har lämnat två förslag till regeringen för att åstadkomma en mer resurseffektiv användning av byggmaterial. 

Bygg- och rivningsavfall är särskilt prioriterat i EU:s ramdirektiv om avfall för att nå målsättningen om ett europeiskt resurseffektivt åter­vinningssamhälle. Medlemsländerna har ålagts att vidta nödvändiga åtgärder för att öka återanvändningen och återvinningen. Minst 70 viktprocent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återanvändas och återvinnas år 2020. Idag återanvänds och återvinns cirka 50 procent av icke-farliga bygg- och rivningsavfall inom EU och 58 procent i Sverige.

Kommittén för modernare byggregler har presenterat två förslag för regeringen om resurseffektiv användning av byggmaterial. Det första förslaget handlar om innehållsförteckningar för byggmaterial. Vi har sett att ett hinder för återanvändning och återvinning är brist på information om innehåll i byggprodukter. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Med innehållsförteckningar på byggprodukter möjliggörs medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader. Vid renovering och sanering underlättas bedömningen om produkter och material kan återanvändas och återvinnas eller om de innehåller farliga ämnen och måste fasas ut.

Det andra förslaget som kommittén har presenterat för regeringen är ett främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval. Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, eftersom det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning.
Kommittén föreslår att regeringen uppdrar åt Verket för innova­tionssystem (Vinnova) att samla grupper av beställare som underlättar kravställande och möjliggör resurseffektiva byggmaterialval. Beställargrupperna kan öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas. Vi föreslår också att det i uppdraget till Vinnona ska ingå att lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier, i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader. Därutöver bör Vinnova få i uppdrag att sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete och utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare. Förslaget innebär att beställarkompetens samlas, att ny kunskap sprids och att utvecklingen mot mer resurseffektiva byggmaterialval påskyndas.   

Det pågår många lovvärda initiativ inom byggsektorn, men det krävs ytterligare styrmedel, kunskap och sam­verkan för att uppnå resurseffektiva byggmaterialval. Det finns potential för byggbranschen att återanvända och återvinna mer. Förslagen om innehållsförteckning och främjandepaket kan bidra till att samhällsmål om avfall, farliga ämnen och hushållning med naturresurser uppfylls.

Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler